Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Vaststelling van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019
Departementale begrotingsstaat (XVII) behorende bij de Wet van ............, Stb. ......
Begroting 2019 voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
(bedragen in EUR 1 000)
   

(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

1.921.265

3.096.124

76.692

         
 

Beleidsartikelen

1.921.265

3.096.124

76.692

         

1

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

402.767

524.289

6.491

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

454.310

723.477

 

3

Sociale vooruitgang

347.113

767.093

 

4

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

621.118

777.260

 

5

Multilaterale samenwerking en overige inzet

95.957

304.005

73.201

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2019 (Totaal: EUR 3.096,1 miljoen)

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2019 (Totaal: EUR 3.096,1 miljoen)

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2019 (Totaal: EUR 79,7 miljoen)

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2019 (Totaal: EUR 79,7 miljoen)
Licence