Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2019‒2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat Koninkrijksrelaties en van de begrotingsstaat van het BES-fonds, alle voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Begrotingsstaat voor het jaar 2020 (Eerste suppletoire begroting)

Wijziging begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Stand na ISB

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

189.763

218.279

38.516

35.543

35.543

0

        
 

Beleidsartikelen

164.481

192.997

38.516

24.853

24.853

0

1

Versterken rechtsstaat

13.643

13.643

0

‒ 1.309

‒ 1.309

0

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

15.838

15.838

0

733

733

0

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

135.000

163.516

38.516

0

0

0

8

Wederopbouw bovenwindse eilanden

0

0

0

25.429

25.429

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

25.282

25.282

0

10.690

10.690

0

6

Apparaat

23.722

23.722

0

571

571

0

7

Nog onverdeeld

1.560

1.560

0

10.119

10.119

0

Wijziging begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2020 (Eerste suppletoire begroting 2020) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

41.875

41.875

41.875

2.175

2.175

2.175

        
 

Beleidsartikelen

41.875

41.875

41.875

2.175

2.175

2.175

1

BES-Fonds

41.875

41.875

41.875

2.175

2.175

2.175

Licence