Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2019‒2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

        

1

Investeren in waterveiligheid

1.131.383

462.448

172.412

‒ 247.375

‒ 12.614

10.899

2

Investeren in zoetwatervoorziening

33.284

27.520

0

‒ 9.370

159

1.520

3

Beheer, onderhoud en vervanging

127.854

133.253

 

20.182

17.163

 

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

8.118

13.043

 

27.371

7.247

 

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

350.337

341.207

 

‒ 23.327

‒ 13.180

 

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

  

932.239

  

‒ 105.688

7

Investeren in waterkwaliteit

144.444

127.512

332

‒ 24.475

‒ 47.673

385

        
 

Subtotaal

1.795.420

1.104.983

1.104.983

‒ 256.994

‒ 48.898

‒ 92.884

5.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

     

43.986

 

Subtotaal

1.795.420

1.104.983

1.104.983

‒ 256.994

‒ 48.898

‒ 48.898

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

  

0

  

0

 

Totaal

1.795.420

1.104.983

1.104.983

‒ 256.994

‒ 48.898

‒ 48.898

        
Licence