Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2019‒2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

5.997.341

6.195.972

729.449

6.334.741

6.502.704

726.139

        
 

Beleidsartikelen

      

1

Openbaar bestuur en democratie

68.387

68.387

21.965

73.049

72.164

21.965

2

Nationale veiligheid

297.861

297.861

14.714

302.076

302.076

14.714

3

Woningmarkt

4.297.396

4.297.396

472.000

4.461.831

4.412.349

418.218

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

344.942

540.942

91

356.233

571.932

91

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

122.524

124.755

3.824

112.138

114.369

3.824

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

169.975

169.975

423

181.069

181.069

1.246

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

34.343

34.343

450

37.037

37.037

450

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

128.168

128.168

121.690

121.757

121.757

113.090

10

Groningen versterken en perspectief

98.304

98.704

75.000

177.189

177.589

75.000

        
 

Niet-beleidsartikelen

      

11

Centraal apparaat

414.206

414.206

19.292

477.748

477.748

64.341

12

Algemeen

21.235

21.235

0

34.614

34.614

13.200

13

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Eerste suppletoire begroting 2020) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG)

101.921

105.058

3.137

0

0

0

Logius

221.267

221.267

0

12.835

12.835

0

P-Direkt

100.386

100.386

0

0

0

0

Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

266.379

266.379

0

0

0

 

FMHaaglanden (FMH)

137.321

137.321

0

0

0

0

Shared Service Centrum ICT (SSC ICT)

267.595

267.595

0

0

0

0

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

1.303.755

1.303.755

0

0

0

0

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

12.434

12.434

0

‒ 504

1.459

‒ 1.963

Totaal

2.411.058

2.414.195

3.137

12.331

14.294

‒ 1.963

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG)

4.260

4.260

0

0

Logius

2.270

2.000

2.000

2.000

P-Direkt

15.667

8.000

0

0

Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

1.000

0

0

0

FMHaaglanden (FMH)

9.202

4.088

0

0

Shared Service Centrum ICT (SSC ICT)

98.265

43.375

0

0

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

955.394

647.000

0

0

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

0

0

‒ 3.245

1.963

Totaal

1.086.058

708.723

‒ 1.245

3.963

Licence