Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2019‒2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) en de begrotingsstaat inzake agentschap DUO, alle voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake het agentschap DUO voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 mei van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 mei, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 mei van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Minister voor Basis- en Voorgezet onderwijs en Media

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x €1.000)

Art.

Omschrijving

Stand na ISB

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

44.309.449

43.005.112

1.364.345

1.463.993

1.244.658

38.888

        
 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

22.660.854

21.393.444

1.173.139

675.537

466.600

26.542

 

Beleidsartikelen

      

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.412.944

4.679.783

4.000

216.201

119.823

0

06

Hoger beroepsonderwijs

3.476.868

3.416.799

1.213

90.399

92.414

0

07

Wetenschappelijk onderwijs

5.297.994

5.202.998

16

268.744

212.955

0

08

Internationaal beleid

12.810

12.830

99

159

159

0

11

Studiefinanciering

5.221.098

5.221.098

936.149

55.146

55.146

9.527

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

77.439

77.439

3.872

‒ 2.563

‒ 2.563

‒ 593

13

Lesgelden

13.416

13.416

226.628

364

364

17.608

14

Cultuur

2.651.993

1.304.072

494

26.790

‒ 32.976

0

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.213.270

1.172.446

101

7.889

7.889

0

25

Emancipatie

5.626

15.167

0

‒ 1.951

‒ 970

0

 

Niet-beleidsartikelen

      

91

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

95

Apparaat Kerndepartement

277.396

277.396

567

14.359

14.359

0

        
 

Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

21.648.595

21.611.668

191.206

788.456

778.058

12.346

 

Beleidsartikelen

      

01

Primair onderwijs

11.703.253

11.673.612

26.961

440.328

440.328

0

03

Voortgezet onderwijs

8.764.097

8.746.413

7.391

310.386

310.386

0

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

158.120

168.518

9.000

10.384

‒ 14

0

15

Media

1.023.125

1.023.125

147.854

27.358

27.358

12.346

Wijziging begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschap voor het jaar 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

322.076

322.076

0

5.514

5.514

0

Totaal

322.076

322.076

0

5.514

5.514

0

       

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totale kapitaal-uitgaven

Totale kapitaal-ontvangsten

 

Totale kapitaal-uitgaven

Totale kapitaal-ontvangsten

 

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

45.600

27.500

 

40.450

40.450

 

Totaal

45.600

27.500

 

40.450

40.450

 
Licence