Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2019‒2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1mei 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

        
 

TOTAAL

11.395.659

11.035.078

264.617

456.595

456.595

6.054

        
 

Beleidsartikelen

9.506.964

9.146.383

256.943

337.961

337.961

6.000

        

01

Inzet

171.298

195.247

2.907

17.642

17.642

 

02

Koninklijke Marine

925.904

925.904

20.396

21.201

21.201

 

03

Koninklijke Landmacht

1.520.832

1.520.832

10.375

18.522

18.522

 

04

Koninklijke Luchtmacht

847.316

847.316

12.032

20.578

20.578

 

05

Koninklijke Marechaussee

436.668

436.668

4.576

27.392

27.392

 

06

Investeringen

3.255.860

2.864.661

75.228

157.159

157.159

 

07

Defensie Materieel Organisatie

1.013.939

1.020.608

50.074

35.296

35.296

 

08

Defensie Ondersteuningscommando

1.335.147

1.335.147

81.355

40.171

40.171

6.000

        
        
 

Niet-beleidsartikelen

1.888.695

1.888.695

7.674

118.634

118.634

54

        

09

Algemeen

159.397

159.397

 

1.939

1.939

825

10

Apparaat kerndepartement

1.635.828

1.635.828

7.674

‒ 97.233

‒ 97.233

‒ 771

11

Geheim

9.895

9.895

 

6.117

6.117

 

12

Nog onverdeeld

83.575

83.575

 

207.811

207.811

 
Licence