Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2019‒2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

8.835.720

8.911.581

15.521

‒ 36.462

‒ 104.786

17.000

 

Beleidsartikelen

      

11

Integraal waterbeleid

33.376

53.480

0

5.395

5.924

434

13

Ruimtelijke ontwikkeling

16.533

30.784

0

4.127

3.227

1.500

14

Wegen en verkeersveiligheid

83.142

86.836

6.782

109.054

84.491

0

16

Openbaar vervoer en spoor

23.353

28.508

0

7.222

7.022

4.750

17

Luchtvaart

45.574

25.304

1.174

90.752

1.202

632

18

Scheepvaart en havens

21.714

39.881

784

5.094

2.913

100

19

Klimaat

42.491

43.374

0

14.834

16.117

0

20

Lucht en geluid

25.845

26.045

0

2.121

4.680

0

21

Duurzaamheid

89.535

89.644

0

‒ 44.522

‒ 315

0

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

31.241

34.204

250

14.059

8.740

0

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

57.530

57.643

0

‒ 160

‒ 160

0

24

Handhaving en toezicht

123.234

123.234

0

2.879

2.879

0

25

Brede doeluitkering

909.220

920.515

0

23.104

32.936

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.981.233

6.979.233

0

‒ 470.387

‒ 469.236

0

 

Niet-beleidsartikelen

      

97

Algemeen departement

43.309

60.451

1.101

27.335

19.802

1.794

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

308.390

312.445

5.430

28.805

37.025

7.790

99

Nog onverdeeld

0

0

0

143.826

137.967

0

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) (Eerste suppletoire begroting 2020) (bedragen x € 1.000)1

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

RWS

2.808.777

2.790.777

18.000

252.801

264.824

‒ 12.023

ILT

160.671

160.671

0

18.150

18.150

0

KNMI

88.297

88.272

25

3.220

3.220

0

Totaal

3.057.745

3.039.720

18.025

274.171

286.194

‒ 12.023

1

In de tabel is het saldo van baten en lasten uit gewone bedrijfsuitoefening opgenomen. Hierin is het agentschapsdeel van de Vpb-lasten nog niet verwerkt. 

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

RWS

107.677

93.400

39.909

‒ 60.530

ILT

200

0

0

0

KNMI

4.450

2.000

2.697

3.630

Totaal

112.327

95.400

42.606

‒ 56.900

Licence