Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2019‒2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken en Klimaat

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van  Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Stand na ISB

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

25.935.375

8.778.923

4.903.988

627.017

421.112

19.156

        
 

Beleidsartikelen

25.653.590

8.497.138

4.878.562

560.338

354.433

19.056

1

Goed functionerende economie en markten

214.305

215.326

31.934

5.730

7.226

20

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

14.232.632

4.059.493

129.867

174.729

15.751

22.600

3

Toekomstfonds

242.952

284.452

34.600

129.804

152.278

15.000

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

10.797.624

3.771.790

3.487.161

53.897

‒ 17.000

139.375

5

Een veilig Groningen met perspectief

166.077

166.077

1.195.000

196.178

196.178

‒ 157.939

        
 

Niet-beleidsartikelen

281.785

281.785

25.426

66.679

66.679

100

40

Apparaat

281.785

281.785

25.426

13.053

13.053

100

41

Nog onverdeeld

0

0

0

53.626

53.626

0

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Ministerie van  Economische Zaken en Klimaat (XIII) (Eerste suppletoire begroting 2020) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Agentschap Telecom

51.247

51.247

0

0

0

0

Dienst ICT Uitvoering

295.743

295.743

0

0

0

0

Nederlandse Emissieautoriteit

9.067

9.067

0

0

0

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

629.683

629.683

0

204.735

204.735

0

Totaal

985.740

985.740

0

204.735

204.735

0

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap Telecom

8.098

4.100

0

0

Dienst ICT Uitvoering

61.313

30.000

0

0

Nederlandse Emissieautoriteit

320

0

0

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

21.242

11.000

16.724

18.200

Totaal

90.973

45.100

16.724

18.200

Licence