Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2019‒2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV), van de begrotingsstaat inzake het agentschap de Nederlandse Voedsel- en Warenautorieit en van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F), alle voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake het agentschap de Nederlandse Voesel- en Warenautoriteit voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

1.487.657

1.418.795

89.339

87.016

54.668

43.827

        
 

Beleidsartikelen

      

11

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

1.033.095

950.081

46.897

57.758

32.833

43.827

12

Natuur en biodiversiteit

118.749

132.901

39.656

66.476

59.053

 
        
 

Niet-beleidsartikelen

      

50

Apparaat

126.761

126.761

2.786

15.350

15.350

 

51

Nog onverdeeld

209.052

209.052

0

‒ 52.568

‒ 52.568

 
Suppletoire begrotingsstaat inzake het baten-lastenagentschap Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (Eerste suppletoire begroting 2020) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

387.518

387.518

‒ 8.400

23.696

‒ 32.176

Totaal

387.518

387.518

‒ 8.400

23.696

‒ 32.176

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

20.461

8.725

17.795

1.050

Totaal

20.461

8.725

17.795

1.050

Wijziging begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 (Eerste suppletoire begroting 2020) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

36.357

36.357

36.357

   
 

Subtotaal

36.357

36.357

36.357

   
 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (2019)

     

32.755

 

Subtotaal

     

32.755

 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (2020)

      
 

Totaal

36.357

36.357

36.357

32.755

Licence