Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2019‒2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

(1)

  

(2)

  

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl ISB

  

Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN

  
        
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

        
 

TOTAAL

53.640.388

53.670.100

1.923.357

3.001.976

2.997.330

‒ 63.636

        
 

Beleidsartikelen

      

1

Arbeidsmarkt

10.427.882

10.427.167

24.000

‒ 127.651

‒ 127.425

‒ 9.846

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

10.775.855

10.802.798

26.020

‒ 213.865

‒ 218.011

0

3

Arbeidsongeschiktheid

3.878

3.878

0

‒ 190

‒ 190

0

4

Jonggehandicapten

3.386.123

3.386.123

0

‒ 26.841

‒ 26.841

22.272

5

Werkloosheid

115.743

116.911

0

9.030

9.030

0

6

Ziekte en zwangerschap

24.738

24.981

0

‒ 1.380

‒ 1.380

0

7

Kinderopvang

3.636.212

3.636.212

1.597.613

61.684

61.684

‒ 61.987

8

Oudedagsvoorziening

25.100

25.100

0

217

217

0

9

Nabestaanden

1.227

1.227

0

89

89

0

10

Tegemoetkoming ouders

6.550.142

6.550.142

222.204

103.071

103.071

‒ 19.882

11

Uitvoeringskosten

499.637

499.637

0

18.902

18.902

0

12

Rijksbijdragen

16.901.655

16.901.655

0

3.272.785

3.272.785

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

253.368

252.868

1.000

‒ 37.598

‒ 37.598

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

      

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

372.070

372.070

51.666

27.036

27.036

6.661

98

Algemeen

30.185

32.758

854

‒ 1.958

‒ 2.684

‒ 854

99

Nominaal en onvoorzien

636.573

636.573

0

‒ 81.355

‒ 81.355

0

Licence