Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2019‒2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie vanVolksgezondheid, Welzijn en Sport en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het begrotingsfonds voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

18.616.455

18.846.295

133.631

‒ 2.622.843

1.542.798

327.223

        
 

Beleidsartikelen

      

01

Volksgezondheid

841.280

1.039.858

13.903

‒ 93.112

132.241

10.000

02

Curatieve Zorg

3.080.575

3.117.206

5.053

955.951

1.036.189

291.300

03

Langdurige zorg en ondersteuning

7.423.429

7.259.805

5.691

‒ 3.469.249

25.349

0

04

Zorgbreed beleid

957.990

1.079.709

70.655

‒ 32.785

95.494

0

05

Jeugd

107.273

107.273

26.085

48.164

58.164

0

06

Sport en bewegen

343.374

373.966

740

23.593

28.263

0

07

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

254.599

254.599

2.901

‒ 224.962

‒ 4.997

0

08

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.238.449

5.238.449

0

39.600

39.600

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

      

9

Algemeen

23.374

26.572

0

62.511

63.971

8.331

10

Apparaatsuitgaven

338.243

340.989

8.603

56.304

57.382

17.592

11

Nog onverdeeld

7.869

7.869

0

11.142

11.142

0

Licence