Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020‒2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van de Staten-Generaal voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Begrotingsstaat

Wijziging begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Mutaties 2e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

172.135

172.135

4.215

19.630

19.630

‒ 350

‒ 5.117

‒ 5.117

0

           
 

Beleidsartikelen

172.135

172.135

4.215

13.253

13.253

‒ 350

1.260

1.260

0

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

13.303

13.303

140

4.224

4.224

0

‒ 47

‒ 47

0

2

Uitgaven t.b.v. van (oud) leden Tweede Kamer en leden Europees Parlement

32.396

32.396

86

0

0

0

931

931

0

3

Wetgeving/controle Tweede Kamer

124.928

124.928

3.966

9.029

9.029

‒ 327

364

364

0

4

Wetgeving/controle Eerste Kamer en Tweede Kamer

1.508

1.508

23

0

0

‒ 23

12

12

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

0

0

0

6.377

6.377

0

‒ 6.377

‒ 6.377

0

10

Nog onverdeeld

0

0

0

6.377

6.377

0

‒ 6.377

‒ 6.377

0

Licence