Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020‒2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Financien (IXB) voor het jaar 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 en 2, NvW)

Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 7)

Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

30.329.138

9.355.361

162.297.988

13.644.275

1.948.907

‒ 1.250.285

25.074.931

‒ 1.411.749

‒ 18.728.133

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Belastingen

2.846.839

2.926.639

156.204.310

332.481

309.663

‒ 1.434.793

495.923

143.097

‒ 18.066.660

2

Financiële markten

26.608

26.608

9.155

11.294

11.294

‒ 250

‒ 256

‒ 256

‒ 1.796

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

143.836

442.176

1.816.656

3.165.500

1.005.500

167.227

12.737

12.565

‒ 430.668

4

Internationale financiële betrekkingen

912.681

103.694

52.804

9.776.116

263.566

‒ 7.455

28.787.371

‒ 147.751

2.079

5

Exportkrediet-verzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

22.085.244

1.547.244

735.954

70.244

70.244

20.244

‒ 3.968.701

‒ 1.152.801

‒ 404.254

6

Btw-compensatiefonds

3.426.667

3.426.667

3.426.667

3.886

3.886

3.886

176.677

176.677

176.677

9

Douane

440.852

440.852

605

‒ 10.087

‒ 10.087

0

21.088

6.091

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

8

Apparaat kerndepartement

266.049

266.049

51.837

9.436

9.436

856

15.859

11.466

‒ 3.511

10

Nog onverdeeld

180.362

175.432

0

285.405

285.405

0

‒ 465.767

‒ 460.837

0

Wijziging begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 en 2, NvW)

Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 7)

Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

36.701.905

36.701.905

37.786.300

‒ 216.500

‒ 216.500

‒ 2.636.467

233.328

233.328

57.601.327

           
 

Beleidsartikelen

         

11

Financiering staatsschuld

35.170.500

35.170.500

30.015.000

‒ 216.500

‒ 216.500

‒ 2.917.000

‒ 66.672

‒ 66.672

59.221.000

12

Kasbeheer

1.531.405

1.531.405

7.771.300

0

0

280.533

300.000

300.000

‒ 1.619.673

Licence