Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020‒2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het deltafonds voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Wijziging begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           

1

Investeren in waterveiligheid

1.131.383

462.448

172.412

‒ 247.375

‒ 12.614

10.899

‒ 30.904

20.507

3.089

2

Investeren in zoetwatervoorziening

33.284

27.520

0

‒ 9.370

159

1.520

13.158

‒ 1.998

‒ 20

3

Beheer, onderhoud en vervanging

127.854

133.253

 

20.182

17.163

 

‒ 6.982

‒ 4.809

 

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

8.118

13.043

 

27.371

7.247

 

101.030

52.437

 

51

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

350.337

341.207

 

‒ 23.327

‒ 13.180

 

14.967

14.186

 

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

  

932.239

  

‒ 105.688

  

7.782

7

Investeren in waterkwaliteit

144.444

127.512

332

‒ 24.475

‒ 47.673

385

29.346

‒ 16.082

 
           
 

Subtotaal

1.795.420

1.104.983

1.104.983

‒ 256.994

‒ 48.898

‒ 92.884

120.615

64.241

10.851

5.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

     

43.986

   
 

Subtotaal

1.795.420

1.104.983

1.104.983

‒ 256.994

‒ 48.898

‒ 48.898

120.615

64.241

10.851

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

  

0

  

0

  

53.390

 

Totaal

1.795.420

1.104.983

1.104.983

‒ 256.994

‒ 48.898

‒ 48.898

120.615

64.241

64.241

           

1 Exclusief artikelonderdeel 05.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Licence