Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020‒2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting1

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

5.997.341

6.195.972

729.449

592.303

561.635

‒ 5.110

361.387

231.881

295.510

           

Beleidsartikelen

1

Openbaar bestuur en democratie

68.387

68.387

21.965

13.111

12.226

0

‒ 4.837

‒ 4.837

1.300

2

Nationale veiligheid

297.861

297.861

14.714

4.215

4.215

0

16.903

16.903

‒ 2.200

3

Woningmarkt

4.297.396

4.297.396

472.000

284.435

234.953

‒ 55.582

71.307

31.292

31.713

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

344.942

540.942

91

83.291

102.990

0

‒ 57.941

‒ 137.091

0

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

122.524

124.755

3.824

‒ 10.386

‒ 10.386

0

8.474

8.474

9.805

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

169.975

169.975

423

11.094

11.094

823

15.777

15.777

8.783

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

34.343

34.343

450

2.694

2.694

0

2.724

2.724

1.750

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

128.168

128.168

121.690

‒ 6.411

‒ 6.411

‒ 8.600

7.906

7.906

56.641

10

Groningen versterken en perspectief

98.304

98.704

75.000

78.885

78.885

0

233.050

222.709

140.000

           

Niet-beleidsartikelen

11

Centraal apparaat

414.206

414.206

19.292

63.092

63.092

45.049

114.793

114.793

43.658

12

Algemeen

21.235

21.235

0

13.379

13.379

13.200

8.135

8.135

4.060

13

Nog onverdeeld

0

0

0

54.904

54.904

0

‒ 54.904

‒ 54.904

0

1

In deze cijfers zijn ook de mutaties uit eerste, tweede en derde incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2019/20, 35478, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35521 nr. 1 en Kamerstukken II 2019/20, 35553, nr. 1) verwerkt.

Licence