Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020‒2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) en de begrotingsstaat inzake agentschap DUO, alle voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschap DUO voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vastelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

(1)

  

(2)

  

(3)

  

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           
 

TOTAAL

44.309.449

43.005.112

1.364.345

1.952.380

1.724.545

38.888

1.239.597

‒ 220.037

108.424

           
 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

22.660.854

21.393.444

1.173.139

795.900

578.463

26.542

702.885

‒ 87.638

97.278

 

Beleidsartikelen

         

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.412.944

4.679.783

4.000

246.064

141.186

0

307.615

44.873

900

6

Hoger beroepsonderwijs

3.476.868

3.416.799

1.213

93.399

95.414

0

196.056

398

488

7

Wetenschappelijk onderwijs

5.297.994

5.202.998

16

268.744

212.955

0

176.181

3.674

0

8

Internationaal beleid

12.810

12.830

99

159

159

0

8.568

‒ 86

0

11

Studiefinanciering

5.221.098

5.221.098

936.149

102.646

102.646

9.527

‒ 144.886

‒ 144.886

80.000

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

77.439

77.439

3.872

‒ 2.563

‒ 2.563

‒ 593

0

0

0

13

Lesgelden

13.416

13.416

226.628

364

364

17.608

0

0

10.000

14

Cultuur

2.651.993

1.304.072

494

66.790

7.024

0

196.441

46.904

4.430

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.213.270

1.172.446

101

7.889

7.889

0

‒ 29.998

‒ 30.563

54

25

Emancipatie

5.626

15.167

0

‒ 1.951

‒ 970

0

912

52

0

 

Niet-beleidsartikelen

         

91

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

Apparaat Kerndepartement

277.396

277.396

567

14.359

14.359

0

‒ 8.004

‒ 8.004

1.406

           
 

Basis- en Voortgezet onderwijs en Media

21.648.595

21.611.668

191.206

1.156.480

1.146.082

12.346

536.712

‒ 132.399

11.146

 

Beleidsartikelen

         

1

Primair onderwijs

11.703.253

11.673.612

26.961

724.794

724.794

0

190.650

‒ 169.921

10.274

3

Voortgezet onderwijs

8.764.097

8.746.413

7.391

347.144

347.144

0

359.385

50.845

0

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

158.120

168.518

9.000

14.184

3.786

0

‒ 14.412

‒ 14.412

0

15

Media

1.023.125

1.023.125

147.854

70.358

70.358

12.346

1.089

1.089

872

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschap DUO voor het jaar 2020 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

322.076

322.076

0

5.514

5.514

0

30.385

28.539

1.846

Totaal

322.076

322.076

0

5.514

5.514

0

30.385

28.539

1.846

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschap DUO voor het jaar 2020 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

45.600

27.500

 

40.450

40.450

 

‒ 18.100

‒ 18.100

Totaal

45.600

27.500

 

40.450

40.450

 

‒ 18.100

‒ 18.100

Licence