Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2019‒2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

25.935.375

8.778.923

4.903.988

3.179.461

1.464.556

19.156

248.913

‒ 774.089

482.392

           
 

Beleidsartikelen

25.653.590

8.497.138

4.878.562

3.112.782

1.397.877

19.056

290.868

‒ 732.134

482.937

1

Goed functionerende economie en markten

214.305

215.326

31.934

7.534

9.030

20

9.080

10.207

897.902

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

14.232.632

4.059.493

129.867

2.445.029

777.051

22.600

‒ 330.493

‒ 1.081.841

‒ 15.590

3

Toekomstfonds

242.952

284.452

34.600

404.804

427.278

15.000

‒ 14.256

‒ 63.993

12.705

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

10.797.624

3.771.790

3.487.161

59.237

‒ 11.660

139.375

150.996

‒ 72.048

‒ 19.380

5

Een veilig Groningen met perspectief

166.077

166.077

1.195.000

196.178

196.178

‒ 157.939

475.541

475.541

‒ 392.700

           
 

Niet-beleidsartikelen

281.785

281.785

25.426

66.679

66.679

100

‒ 41.955

‒ 41.955

‒ 545

40

Algemeen

281.785

281.785

25.426

13.053

13.053

100

11.671

11.671

‒ 545

41

Apparaat Kerndepartement

0

0

0

53.626

53.626

0

‒ 53.626

‒ 53.626

0

Licence