Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020‒2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV), van de begrotingsstaat inzake het agentschap de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F), allevoor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake het agentschap de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

1.487.657

1.418.795

90.139

2.874.248

2.266.163

136.166

‒ 162.103

‒ 320.735

154.608

           
 

Beleidsartikelen

1.151.844

1.082.982

87.353

2.577.865

1.969.780

133.380

‒ 23.332

‒ 181.964

154.608

11

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, vissserij- en voedselketens

1.033.095

950.081

47.697

2.382.728

1.767.914

93.724

‒ 393.761

‒ 512.383

8.164

12

Natuur en biodiversiteit

118.749

132.901

39.656

195.137

201.866

39.656

370.429

330.419

146.444

           
 

Niet-beleidsartikelen

335.813

335.813

2.786

296.383

296.383

2.786

‒ 138.771

‒ 138.771

0

50

Apparaat

126.761

126.761

2.786

149.899

149.899

2.786

7.713

7.713

0

51

Nog onverdeeld

209.052

209.052

0

146.484

146.484

0

‒ 146.484

‒ 146.484

0

Wijziging begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (Tweede suppletoire begroting 2020) (Bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

387.518

378.518

0

‒ 8.480

23.696

‒ 32.176

‒ 23.063

8.269

‒ 31.332

Totaal

387.518

378.518

0

‒ 8.480

23.696

‒ 32.176

‒ 23.063

8.269

‒ 31.332

          
          
          

Naam

Vastgestelde begroting

 

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

20.461

8.725

 

17.795

1.050

 

32.176

0

 

Totaal

20.461

8.725

 

17.795

1.050

 

32.176

0

 
Licence