Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020‒2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat begrotingsgefinancierd van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting (incl ISB, NvW en amendementen)

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting (incl ISB, NvW en amendementen)

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

53.640.388

53.670.100

1.923.357

20.407.276

20.402.630

‒ 64.636

‒ 13.577.687

‒ 13.667.310

‒ 31.221

           

Beleidsartikelen

1

Arbeidsmarkt

10.427.882

10.427.167

24.000

15.022.116

15.022.342

‒ 9.846

‒ 11.346.686

‒ 11.420.626

‒ 7.100

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

10.775.855

10.802.798

26.020

1.659.135

1.654.989

0

‒ 1.485.143

‒ 1.500.111

‒ 5.562

3

Arbeidsongeschiktheid

3.878

3.878

0

‒ 190

‒ 190

0

8

8

0

4

Jonggehandicapten

3.386.123

3.386.123

0

‒ 26.841

‒ 26.841

22.272

71.093

71.093

68

5

Werkloosheid

115.743

116.911

0

9.030

9.030

0

11.838

11.213

1.285

6

Ziekte en zwangerschap

24.738

24.981

0

‒ 14.380

‒ 14.380

0

3.165

3.165

0

7

Kinderopvang

3.636.212

3.636.212

1.597.613

228.184

228.184

‒ 62.487

‒ 2.040

‒ 2.040

‒ 11.858

8

Oudedagsvoorziening

25.100

25.100

0

217

217

0

315

315

0

9

Nabestaanden

1.227

1.227

0

89

89

0

16

16

0

10

Tegemoetkoming ouders

6.550.142

6.550.142

222.204

103.071

103.071

‒ 20.382

‒ 77.757

‒ 77.757

‒ 5.970

11

Uitvoeringskosten

499.637

499.637

0

40.902

40.902

0

54.343

54.343

173

12

Rijksbijdragen

16.901.655

16.901.655

0

3.272.785

3.272.785

0

‒ 11.599

‒ 11.599

82

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

253.368

252.868

1.000

‒ 37.598

‒ 37.598

0

‒ 32.566

‒ 32.566

800

Niet-beleidsartikelen

98

Algemeen

30.185

32.758

854

‒ 1.758

‒ 2.484

‒ 854

‒ 5.341

‒ 5.341

0

96

Apparaat

372.070

372.070

51.666

27.036

27.036

6.661

2.903

2.813

‒ 3.139

99

Nog te verdelen

636.573

636.573

0

125.478

125.478

0

‒ 760.236

‒ 760.236

0

Licence