Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020–2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

172.135

172.135

4.215

19.630

19.630

‒ 350

‒ 5.117

‒ 5.117

0

           
 

Beleidsartikelen

172.135

172.135

4.215

13.253

13.253

‒ 350

1.260

1.260

0

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

13.303

13.303

140

4.224

4.224

0

‒ 47

‒ 47

0

2

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

32.396

32.396

86

0

0

0

931

931

0

3

Wetgeving en controle Tweede Kamer

124.928

124.928

3.966

9.029

9.029

‒ 327

364

364

0

4

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1.508

1.508

23

0

0

‒ 23

12

12

0

           
 

Niet-Beleidsartikelen

0

0

0

6.377

6.377

0

‒ 6.377

‒ 6.377

0

10

Nog Onverdeeld

0

0

0

6.377

6.377

0

‒ 6.377

‒ 6.377

0

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)

(5) Realisatie

Slotverschillen (6)=(5)-(4)1)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

186.648

186.648

3.865

187.234

185.602

3.604

586

‒ 1.046

‒ 261

           
 

Beleidsartikelen

186.648

186.648

3.865

187.234

185.602

3.604

586

‒ 1.046

‒ 261

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

17.480

17.480

140

18.892

16.848

127

1.412

‒ 632

‒ 13

2

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

33.327

33.327

86

34.411

33.862

29

1.084

535

‒ 57

3

Wetgeving en controle Tweede Kamer

134.321

134.321

3.639

133.027

133.988

3.448

‒ 1.294

‒ 333

‒ 191

4

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1.520

1.520

0

904

904

0

‒ 616

‒ 616

0

           
 

Niet-Beleidsartikelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Nog Onverdeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence