Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020–2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB), en van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA), beide voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën

Ministerie van Financiën (IXB)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 en 2, NvW) (1)

Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 7) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

30.329.138

9.355.361

162.297.988

13.644.275

1.948.907

‒ 1.250.285

25.074.931

‒ 1.411.749

‒ 18.728.133

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Belastingen

2.846.839

2.926.639

156.204.310

332.481

309.663

‒ 1.434.793

495.923

143.097

‒ 18.066.660

2

Financiële markten

26.608

26.608

9.155

11.294

11.294

‒ 250

‒ 256

‒ 256

‒ 1.796

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

143.836

442.176

1.816.656

3.165.500

1.005.500

167.227

12.737

12.565

‒ 430.668

4

Internationale financiële betrekkingen

912.681

103.694

52.804

9.776.116

263.566

‒ 7.455

28.787.371

‒ 147.751

2.079

5

Exportkrediet-verzekeringen, -garanties en investerings-verzekeringen

22.085.244

1.547.244

735.954

70.244

70.244

20.244

‒ 3.968.701

‒ 1.152.801

‒ 404.254

6

Btw-compensatiefonds

3.426.667

3.426.667

3.426.667

3.886

3.886

3.886

176.677

176.677

176.677

9

Douane

440.852

440.852

605

‒ 10.087

‒ 10.087

0

21.088

6.091

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

8

Apparaat kerndepartement

266.049

266.049

51.837

9.436

9.436

856

15.859

11.466

‒ 3.511

10

Nog onverdeeld

180.362

175.432

0

285.405

285.405

0

‒ 465.767

‒ 460.837

0

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)1

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4) = (1) + (2) + (3)

Realisatie (5)

Slotverschillen (6) = (5) - (4)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

69.048.344

9.892.519

142.319.570

68.798.051

8.519.783

151.367.520

‒ 250.293

‒ 1.372.736

9.047.950

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Belastingen

3.675.243

3.379.399

136.702.857

3.953.755

3.365.828

145.836.037

278.512

‒ 13.571

9.133.180

2

Financiële markten

37.646

37.646

7.109

70.258

54.105

6.288

32.612

16.459

‒ 821

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

3.322.073

1.460.241

1.553.215

2.994.510

407.619

1.544.423

‒ 327.563

‒ 1.052.622

‒ 8.792

4

Internationale financiële betrekkingen

39.476.168

219.509

47.428

37.500.509

215.674

54.918

‒ 1.975.659

‒ 3.835

7.490

5

Exportkrediet-verzekeringen, -garanties en investerings-verzekeringen

18.186.787

464.687

351.944

19.985.791

204.345

305.065

1.799.004

‒ 260.342

‒ 46.879

6

Btw-compensatiefonds

3.607.230

3.607.230

3.607.230

3.564.608

3.564.608

3.564.608

‒ 42.622

‒ 42.622

‒ 42.622

9

Douane

451.853

436.856

605

440.507

425.115

1.037

‒ 11.346

‒ 11.741

432

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

8

Apparaat kerndepartement

291.344

286.951

49.182

288.113

282.489

55.144

‒ 3.231

‒ 4.462

5.962

10

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

De gerealiseerde bedragen zijn naar boven afgerond.

Nationale Schuld (IXA)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXA) voor het jaar 2020 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Mutaties 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

36.701.905

36.701.905

37.786.300

‒ 216.500

‒ 216.500

‒ 2.636.467

233.328

233.328

57.601.327

           
 

Beleidsartikelen

         

11

Financiering staatsschuld

35.170.500

35.170.500

30.015.000

‒ 216.500

‒ 216.500

‒ 2.917.000

‒ 66.672

‒ 66.672

59.221.000

12

Kasbeheer

1.531.405

1.531.405

7.771.300

0

0

280.533

300.000

300.000

‒ 1.619.673

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXA) voor het jaar 2020 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)1

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4) = (1) + (2) + (3)

Realisatie (5)

Slotverschillen (6) = (5) - (4)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

36.718.733

36.718.733

92.751.160

36.872.151

36.872.151

89.530.728

153.418

153.418

‒ 3.220.432

           
 

Beleidsartikelen

         

11

Financiering Staatsschuld

34.887.328

34.887.328

86.319.000

34.922.298

34.922.298

80.524.722

34.970

34.970

‒ 5.794.278

12

Kasbeheer

1.831.405

1.831.405

6.432.160

1.949.853

1.949.853

9.006.006

118.448

118.448

2.573.846

1

De gerealiseerde bedragen zijn naar boven afgerond.

Licence