Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020–2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs en het Nationaal Archief voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)
  

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting2

Mutaties 2e suppletoire begroting

     
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

44.309.449

43.005.112

1.364.345

1.952.380

1.724.545

38.888

1.239.597

‒ 220.037

108.424

           
 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

22.660.854

21.393.444

1.173.139

795.900

578.463

26.542

702.885

‒ 87.638

97.278

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.412.944

4.679.783

4.000

246.064

141.186

0

307.615

44.873

900

06

Hoger beroepsonderwijs

3.476.868

3.416.799

1.213

93.399

95.414

0

196.056

398

488

07

Wetenschappelijk onderwijs

5.297.994

5.202.998

16

268.744

212.955

0

176.181

3.674

0

08

Internationaal beleid

12.810

12.830

99

159

159

0

8.568

‒ 86

0

11

Studiefinanciering

5.221.098

5.221.098

936.149

102.646

102.646

9.527

‒ 144.886

‒ 144.886

80.000

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

77.439

77.439

3.872

‒ 2.563

‒ 2.563

‒ 593

0

0

0

13

Lesgelden

13.416

13.416

226.628

364

364

17.608

0

0

10.000

14

Cultuur

2.651.993

1.304.072

494

66.790

7.024

0

196.441

46.904

4.430

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.213.270

1.172.446

101

7.889

7.889

0

‒ 29.998

‒ 30.563

54

25

Emancipatie

5.626

15.167

0

‒ 1.951

‒ 970

0

912

52

0

 

Niet-beleidsartikelen

         

91

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

Apparaat Kerndepartement

277.396

277.396

567

14.359

14.359

0

‒ 8.004

‒ 8.004

1.406

           
 

Basis- en Voortgezet onderwijs en Media

21.648.595

21.611.668

191.206

1.156.480

1.146.082

12.346

536.712

‒ 132.399

11.146

01

Primair onderwijs

11.703.253

11.673.612

26.961

724.794

724.794

0

190.650

‒ 169.921

10.274

03

Voortgezet onderwijs

8.764.097

8.746.413

7.391

347.144

347.144

0

359.385

50.845

0

09

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

158.120

168.518

9.000

14.184

3.786

0

‒ 14.412

‒ 14.412

0

15

Media

1.023.125

1.023.125

147.854

70.358

70.358

12.346

1.089

1.089

872

1

Inclusief Incidentele Suppletoire Begroting: Kamerstukken II 2019/20, 35441, nr. 1

2

Inclusief Incidentele Suppletoire Begrotingen 2 tot en met 7: Kamerstukken II 2019/20, 35464, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35481, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35499, nr. 1., Kamerstukken II 2019/20, 35543, nr. 1., Kamerstukken II 2020/21, 35596, nr 1., Kamerstukken II 2020/21, 35650, nr. 1

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)
  

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotverschillen

     
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

47.501.426

44.509.620

1.511.657

47.291.756

44.461.515

1.519.484

‒ 209.670

‒ 48.105

7.827

           
 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

24.159.639

21.884.269

1.296.959

24.133.382

21.859.596

1.323.001

‒ 26.257

‒ 24.673

26.042

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.966.623

4.865.842

4.900

4.993.746

4.864.049

5.082

27.123

‒ 1.793

182

06

Hoger beroepsonderwijs

3.766.323

3.512.611

1.701

3.773.125

3.511.341

2.211

6.802

‒ 1.270

510

07

Wetenschappelijk onderwijs

5.742.919

5.419.627

16

5.730.555

5.418.229

15

‒ 12.364

‒ 1.398

‒ 1

08

Internationaal beleid

21.537

12.903

99

21.359

12.810

10

‒ 178

‒ 93

‒ 89

11

Studiefinanciering

5.178.858

5.178.858

1.025.676

5.171.220

5.171.220

1.051.508

‒ 7.638

‒ 7.638

25.832

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

74.876

74.876

3.279

69.366

69.366

2.353

‒ 5.510

‒ 5.510

‒ 926

13

Lesgelden

13.780

13.780

254.236

13.664

13.664

252.994

‒ 116

‒ 116

‒ 1.242

14

Cultuur

2.915.224

1.358.000

4.924

2.864.257

1.356.245

5.447

‒ 50.967

‒ 1.755

523

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.191.161

1.149.772

155

1.211.339

1.149.725

154

20.178

‒ 47

‒ 1

25

Emancipatie

4.587

14.249

0

3.764

12.014

35

‒ 823

‒ 2.235

35

 

Niet-beleidsartikelen

         

91

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

Apparaat Kerndepartement

283.751

283.751

1.973

280.987

280.933

3.192

‒ 2.764

‒ 2.818

1.219

           
 

Basis- en Voortgezet onderwijs en Media

23.341.787

22.625.351

214.698

23.158.374

22.601.919

196.483

‒ 183.413

‒ 23.432

‒ 18.215

01

Primair onderwijs

12.618.697

12.228.485

37.235

12.603.439

12.226.291

26.681

‒ 15.258

‒ 2.194

‒ 10.554

03

Voortgezet onderwijs

9.470.626

9.144.402

7.391

9.265.679

9.135.685

6.507

‒ 204.947

‒ 8.717

‒ 884

09

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

157.892

157.892

9.000

173.761

155.273

6.409

15.869

‒ 2.619

‒ 2.591

15

Media

1.094.572

1.094.572

161.072

1.115.495

1.084.670

156.886

20.923

‒ 9.902

‒ 4.186

Wijziging van de begrotingsstaat van de agentschappen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Slotwet) (bedragen x 1.000)
  

(1)

(2)

(3)

(4) = (1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

 

Omschrijving

 

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -)1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of -)2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwet-mutaties (+ of -)

1.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

           
 

Totale baten

 

322.076

 

5.514

 

30.385

 

357.975

 

349.559

‒ 8.416

 

Totale lasten

 

322.076

 

5.514

 

28.539

 

356.129

 

346.854

‒ 9.275

 

Saldo van baten en lasten

 

0

 

0

 

1.846

 

1.846

 

2.705

859

             
 

Totale kapitaalontvangsten

 

27.500

 

40.450

 

‒ 18.100

 

49.850

 

28.241

‒ 21.609

 

Totale kapitaaluitgaven

 

45.600

 

40.450

 

‒ 18.100

 

67.950

 

41.173

‒ 26.777

             

2.

Nationaal Archief (NA)

           
 

Totale baten

 

45.153

 

0

 

0

 

45.153

 

46.315

1.162

 

Totale lasten

 

45.153

 

0

 

0

 

45.153

 

44.179

‒ 974

 

Saldo van baten en lasten

 

0

 

0

 

0

 

0

 

2.136

2.136

             
 

Totale kapitaalontvangsten

   

0

 

0

 

0

 

0

0

 

Totale kapitaaluitgaven

 

160

 

0

 

0

 

160

 

683

523

Licence