Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020–2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting1

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting1

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting1

Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)

(5) Realisatie

Slotverschillen (6)=(5)-(4)

  

Verplich-tingen

Uitgaven

Ontvang-sten

Verplich-tingen

Uitgaven

Ontvang-sten

Verplich-tingen

Uitgaven

Ontvang-sten

Verplich-tingen

Uitgaven

Ontvang-sten

Verplich-tingen

Uitgaven

Ontvang-sten

Verplich-tingen

Uitgaven

Ontvang-sten

Totaal

8.835.720

8.911.581

15.521

1.287.392

1.219.068

17.000

95.440

‒ 559.639

‒ 2

10.218.552

9.571.010

32.519

9.910.861

9.460.624

28.780

‒ 307.691

‒ 110.386

‒ 3.739

                    

Beleidsartikelen

                  

11

Integraal waterbeleid

33.376

53.480

0

6.125

6.654

434

‒ 4.775

‒ 2.994

168

34.726

57.140

602

30.283

49.982

258

‒ 4.443

‒ 7.158

‒ 344

13

Bodem en Ondergrond

16.533

30.784

0

4.127

3.227

1.500

14.690

382

‒ 1.500

35.350

34.393

0

35.953

35.188

234

603

795

234

14

Wegen en verkeersveiligheid

83.142

86.836

6.782

109.054

84.491

0

99.803

27.744

‒ 2.042

291.999

199.071

4.740

281.913

190.983

5.012

‒ 10.086

‒ 8.088

272

16

Openbaar vervoer en Spoor

23.353

28.508

0

1.495.222

1.495.022

4.750

‒ 2.444

‒ 504.192

0

1.516.131

1.019.338

4.750

1.250.288

1.000.175

597

‒ 265.843

‒ 19.163

‒ 4.153

17

Luchtvaart

45.574

25.304

1.174

90.752

1.202

632

29.444

8.173

‒ 139

165.770

34.679

1.667

167.781

33.366

1.086

2.011

‒ 1.313

‒ 581

18

Scheepvaart en Havens

21.714

39.881

784

7.094

4.913

100

58.601

37.746

‒ 220

87.409

82.540

664

85.477

81.021

643

‒ 1.932

‒ 1.519

‒ 21

19

Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

42.491

43.374

0

14.834

16.117

0

9.799

6.824

1.035

67.124

66.315

1.035

69.771

68.125

2.811

2.647

1.810

1.776

20

Lucht en Geluid

25.845

26.045

0

2.121

4.680

0

5.280

3.795

1.850

33.246

34.520

1.850

31.647

34.056

1.891

‒ 1.599

‒ 464

41

21

Duurzaamheid

89.535

89.644

0

‒ 44.522

‒ 315

0

‒ 14.541

‒ 34.964

77

30.472

54.365

77

32.135

46.998

265

1.663

‒ 7.367

188

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

31.241

34.204

250

14.059

8.740

0

15.019

‒ 6.057

457

60.319

36.887

707

51.414

33.891

457

‒ 8.905

‒ 2.996

‒ 250

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

57.530

57.643

0

‒ 160

‒ 160

0

2.196

2.156

0

59.566

59.639

0

58.826

57.346

0

‒ 740

‒ 2.293

0

24

Handhaving en toezicht

123.234

123.234

0

2.879

2.879

0

5.092

5.092

0

131.205

131.205

0

131.881

131.881

0

676

676

0

25

Brede doeluitkering

909.220

920.515

0

23.104

32.936

0

3.181

0

0

935.505

953.451

0

970.239

953.451

0

34.734

0

0

26

Bijdrage investerings-fondsen

6.981.233

6.979.233

0

‒ 637.263

‒ 636.112

0

5.103

24.303

0

6.349.073

6.367.424

0

6.343.743

6.343.743

0

‒ 5.330

‒ 23.681

0

                    

Niet-beleidsartikelen

                   

97

Algemeen

43.309

60.451

1.101

27.335

19.802

1.794

5.888

4.986

0

76.532

85.239

2.895

38.083

64.508

2.772

‒ 38.449

‒ 20.731

‒ 123

98

Apparaat Kerndepartement

308.390

312.445

5.430

28.805

37.025

7.790

3.183

858

312

340.378

350.328

13.532

331.427

335.910

12.754

‒ 8.951

‒ 14.418

‒ 778

99

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

143.826

137.967

0

‒ 140.079

‒ 133.491

0

3.747

4.476

0

0

0

0

‒ 3.747

‒ 4.476

0

1

Stand inclusief amendementen, moties, NvW en ISB

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap RWS van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)
       

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting (3)

Totaal geraamd (4) = (1) + (2) + (3)

(5) Realisatie

Slotwetmutaties (+ of -) (6) = (5) - (4)

Baten-lasten agentschap RWS

      
       

Totale baten

2.808.777

252.801

‒ 47.335

3.014.243

2.976.169

‒ 38.074

Totale lasten

2.790.777

264.824

‒ 59.919

2.995.682

2.974.142

‒ 21.540

Saldo van baten en lasten

18.000

‒ 12.023

12.584

18.561

2.027

‒ 16.534

       

Totale kapitaal ontvangsten

93.400

‒ 60.530

‒ 8.655

24.215

26.019

1.804

Totale kapitaal uitgaven

107.677

‒ 39.909

‒ 6.912

60.856

63.835

2.979

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap ILT van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)
       

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting (3)

Totaal geraamd (4) = (1) + (2) + (3)

(5) Realisatie

Slotwetmutaties (+ of -) (6) = (5) - (4)

Baten-lasten agentschap ILT

      
       

Totale baten

160.671

18.150

5.092

183.913

174.553

‒ 9.360

Totale lasten

160.671

18.150

5.092

183.913

175.759

‒ 8.154

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

‒ 1.206

‒ 1.206

       

Totale kapitaal ontvangsten

0

0

0

0

0

0

Totale kapitaal uitgaven

200

0

0

200

82

‒ 118

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap KNMI van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)
       

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting (3)

Totaal geraamd (4) = (1) + (2) + (3)

(5) Realisatie

Slotwetmutaties (+ of -) (6) = (5) - (4)

Baten-lasten agentschap KNMI

      
       

Totale baten

88.297

3.220

‒ 6.999

84.518

88.489

3.971

Totale lasten

88.272

3.220

‒ 6.974

84.518

88.129

3.611

Saldo van baten en lasten

25

0

‒ 25

0

360

360

       

Totale kapitaal ontvangsten

2.000

3.630

‒ 3.330

2.300

1.787

‒ 513

Totale kapitaal uitgaven

4.450

2.697

‒ 3.330

3.817

3.308

‒ 509

Licence