Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020–2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV), van de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie en van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F), alle voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F)

voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van .........

Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Mutaties 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

1.486.957

1.406.095

90.139

87.716

67.368

43.027

1.147.384

471.965

157.608

     

   
 

Beleidsartikelen

1.151.144

1.070.282

87.353

124.934

104.586

43.027

1.288.367

612.948

157.608

11

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, vissserij- en voedselketens

1.032.395

937.381

47.697

58.458

45.533

43.027

898.114

272.617

11.164

12

Natuur en biodiversiteit

118.749

132.901

39.656

66.476

59.053

 

390.253

340.331

146.444

     

   
 

Niet-beleidsartikelen

335.813

335.813

2.786

‒ 37.218

‒ 37.218

‒ 140.983

‒ 140.983

50

Apparaat

126.761

126.761

2.786

15.350

15.350

 

15.501

15.501

 

51

Nog onverdeeld

209.052

209.052

‒ 52.568

‒ 52.568

 

‒ 156.484

‒ 156.484

 
Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4) = (1) + (2) + (3)

Realisatie (5)

Slotverschillen (6) = (5) - (4)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.722.057

1.945.428

290.774

2.344.378

1.775.996

292.164

‒ 377.679

‒ 169.432

1.390

           
 

Beleidsartikelen

2.564.445

1.787.816

287.988

2.194.661

1.626.279

289.587

‒ 369.784

‒ 161.537

1.599

11

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, vissserij- en voedselketens

1.988.967

1.255.531

101.888

1.558.269

1.086.870

106.151

‒ 430.698

‒ 168.661

4.263

12

Natuur en biodiversiteit

575.478

532.285

186.100

636.392

539.409

183.436

60.914

7.124

‒ 2.664

        

0

0

0

 

Niet-beleidsartikelen

157.612

157.612

2.786

149.717

149.717

2.577

‒ 7.895

‒ 7.895

‒ 209

50

Apparaat

157.612

157.612

2.786

149.717

149.717

2.577

‒ 7.895

‒ 7.895

‒ 209

51

Nog onverdeeld

0

0

0

Wijziging van de begrotingsstaat van het agentschap van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2020 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Baten-lasten agentschap NVWA

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties (+ of - ) 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting

(4)= (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6) = (5) - (4) Slotverschillen (+ of -)

       

Totale baten

387.518

‒ 8.480

‒ 23.063

355.975

370.179

14.204

Totale lasten

387.518

23.696

8.269

419.483

418.512

‒ 971

Saldo van baten en lasten

‒ 32.176

‒ 31.332

‒ 63.508

‒ 48.333

15.175

       

Totale kapitaalontvangsten

20.461

17.795

 

38.256

59.535

21.279

Totale kapitaaluitgaven

8.725

1.050

32.176

41.951

64.246

22.295

Wijziging van de begrotingsstaten van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

 

Vastgestelde begroting

  

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

36.357

36.357

36.357

0

0

0

78.105

78.105

75.263

 

Subtotaal

36.357

36.357

36.357

0

0

0

78.105

78.105

75.263

 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2019

0

0

0

  

32.755

0

0

 
 

Subtotaal

0

0

0

  

32.755

0

0

 
 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2020

         
 

Totaal

36.357

36.357

36.357

0

0

32.755

78.105

78.105

75.263

Art.

Omschrijving

 

Totaal geraamd (4)= 1+2+3

  

(5) Realisatie

  

Slotverschillen (6) = 5-4

 
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

114.462

114.462

111.620

93.698

93.698

109.990

‒ 20.764

‒ 20.764

‒ 1.630

 

Subtotaal

114.462

114.462

111.620

93.698

93.698

109.990

‒ 20.764

‒ 20.764

‒ 1.630

 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2019

0

0

32.755

0

0

32.755

0

0

0

 

Correctie eindsaldo 2019

     

166

  

166

 

Subtotaal

0

0

32.755

0

0

32.921

0

0

166

 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2020

0

0

0

49.213

49.213

 

49.213

49.213

0

 

Totaal

114.462

114.462

144.375

142.911

142.911

142.911

28.449

28.449

‒ 1.464

Licence