Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020‒2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

 

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. ISB 1, 2, 3, 4 en NvW)

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting (incl. NvW 2e supp en ISB5)

  

Verplicht-ingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplicht-ingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplicht-ingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

18.616.455

18.846.295

133.631

1.731.167

5.349.608

37.223

5.000.566

3.490.943

18.180

           

Beleidsartikelen

18.246.969

18.470.865

125.028

1.580.556

5.196.459

11.300

4.985.583

3.476.013

15.010

1

Volksgezondheid

841.280

1.039.858

13.903

2.096.848

1.775.001

10.000

1.091.039

‒ 127.161

7.400

2

Curatieve zorg

3.080.575

3.117.206

5.053

1.789.926

1.870.164

1.300

164.396

‒ 24.410

14.701

3

Langdurige zorg en ondersteuning

7.423.429

7.259.805

5.691

‒ 3.459.949

34.649

0

2.830.342

2.801.556

0

4

Zorgbreed beleid

957.990

1.079.709

70.655

1.219.136

1.347.415

0

739.931

721.586

14.909

5

Jeugd

107.273

107.273

26.085

48.164

58.164

0

‒ 18.681

‒ 23.681

‒ 22.000

6

Sport en bewegen

343.374

373.966

740

71.793

76.463

0

48.005

‒ 1.570

0

7

Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II

254.599

254.599

2.901

‒ 224.962

‒ 4.997

0

‒ 349

‒ 1.207

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.238.449

5.238.449

0

39.600

39.600

0

130.900

130.900

0

           

Niet-beleidsartikelen

369.486

375.430

8.603

150.611

153.149

25.923

14.983

14.930

3.170

9

Algemeen

23.374

26.572

0

62.511

63.971

8.331

‒ 5.930

‒ 5.930

500

10

Apparaatsuitgaven

338.243

340.989

8.603

76.958

78.036

17.592

39.924

39.871

2.670

11

Nominaal en onvoorzien

7.869

7.869

0

11.142

11.142

0

‒ 19.011

‒ 19.011

0

Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

totaal geraamd (4) = (1) + (2) + (3)

(5) Realisatie

Slotwetverschillen (6)=(5)-(4)

  

Verplicht-ingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplicht-ingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplicht-ingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

25.348.188

27.686.846

189.034

34.951.524

27.249.823

751.308

9.603.336

‒ 437.023

562.274

           

Beleidsartikelen

24.813.108

27.143.337

151.338

34.367.024

26.679.620

726.319

9.553.916

‒ 463.717

574.981

1

Volksgezondheid

4.029.167

2.687.698

31.303

5.417.362

2.508.610

36.024

1.388.195

‒ 179.088

4.721

2

Curatieve zorg

5.034.897

4.962.960

21.054

4.793.652

4.372.943

12.924

‒ 241.245

‒ 590.017

‒ 8.130

3

Langdurige zorg en ondersteuning

6.793.822

10.096.010

5.691

14.199.190

10.062.532

6.772

7.405.368

‒ 33.478

1.081

4

Zorgbreed beleid

2.917.057

3.148.710

85.564

3.299.470

3.051.899

86.701

382.413

‒ 96.811

1.137

5

Jeugd

136.756

141.756

4.085

121.864

136.507

7.746

‒ 14.892

‒ 5.249

3.661

6

Sport en bewegen

463.172

448.859

740

439.953

433.872

20.001

‒ 23.219

‒ 14.987

19.261

7

Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II

29.288

248.395

2.901

229.165

246.889

3.483

199.877

‒ 1.506

582

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.408.949

5.408.949

0

5.866.368

5.866.368

552.668

457.419

457.419

552.668

           

Niet-beleidsartikelen

535.080

543.509

37.696

584.500

570.203

24.989

49.420

26.694

‒ 12.707

9

Algemeen

79.955

84.613

8.831

112.258

121.442

8.369

32.303

36.829

‒ 462

10

Apparaatsuitgaven

455.125

458.896

28.865

472.242

448.761

16.620

17.117

‒ 10.135

‒ 12.245

11

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wijziging van de begrotingsstaat van de agentschappen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving1

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2019

Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

    
     

Totale baten

51.642

55.160

3.518

54.494

Totale lasten

51.642

55.836

4.194

51.050

Saldo van baten en lasten

0

‒ 676

‒ 676

3.444

     

Totale kapitaaluitgaven

500

2.247

1.747

119

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

30

     

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

    
     

Totale baten

84.551

101.786

17.235

95.063

Totale lasten

84.551

98.086

13.535

87.414

Saldo van baten en lasten

0

3.700

3.700

7.649

     

Totale kapitaaluitgaven

6.691

13.374

6.683

23.401

Totale kapitaalontvangsten

3.720

1.229

‒ 2.491

3.201

     

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

    
     

Totale baten

375.900

475.609

99.709

379.419

Totale lasten

375.900

461.745

85.845

383.161

Saldo van baten en lasten

0

13.864

13.864

‒ 3.742

     

Totale kapitaaluitgaven

4.800

6.750

1.950

7.937

Totale kapitaalontvangsten

0

1.168

1.168

6

1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Licence