Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020–2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Begrotingsstaat

Wijziging van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 (Slotwet) bedragen x EUR 1.000)
  

(1)

   

(2)

  

(3)

 
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of - ) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of - ) 2e suppletore begroting

           
  

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

           
 

TOTAAL

2 888 779

3 079 086

79 288

2 155 996

‒ 87 460

‒ 10 500

651 405

157 305

‒ 2 163

           
 

Beleidsartikelen

2 888 779

3 079 086

79 288

2 155 996

‒ 87 460

‒ 10 500

651 405

157 305

‒ 2 163

           

1

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

524 896

540 518

6 373

28 159

‒ 10 805

0

177 690

11 296

0

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

604 880

753 477

 

370 557

‒ 20 198

 

174 219

9 350

 

3

Sociale vooruitgang

1 366 461

764 679

 

843 098

‒ 13 180

 

‒ 48 540

‒ 3 711

 

4

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

332 742

767 260

 

42 720

20 020

 

52 545

33 783

 

5

Multilaterale samenwerking en overige inzet

59 800

253 152

72 915

871 462

‒ 63 297

‒ 10 500

295 491

106 587

‒ 2 163

Wijziging van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 (Slotwet) bedragen x EUR 1.000)
   

(4)=(1)+(2)+(3)

  

(5)

  

(6)=(5)-(4)

 
 

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of -)(+ = tekortschietend geraamd)

           
  

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

           
 

TOTAAL

5 696 180

3 148 931

66 625

4 749 799

3 186 421

108 848

‒ 946 381

37 490

42 223

           
 

Beleidsartikelen

5 696 180

3 148 931

66 625

4 749 799

3 186 421

108 848

‒ 946 381

37 490

42 223

           

1

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

730 745

541 009

6 373

467 946

569 149

33 025

‒ 262 799

28 140

26 652

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

1 149 656

742 629

 

901 818

749 997

 

‒ 247 838

7 368

 

3

Sociale vooruitgang

2 161 019

747 788

 

1 781 617

747 424

 

‒ 379 402

‒ 364

 

4

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

428 007

821 063

 

487 737

837 332

 

59 730

16 269

 

5

Multilaterale samenwerking en overige inzet

1 226 753

296 442

60 252

1 110 681

282 519

75 823

‒ 116 072

‒ 13 923

15 571

Licence