Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2019‒2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister-President,Minister van Algemene Zaken,

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I)

Vastgestelde begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

Art. no.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

44.362

44.362

0

Niet-beleidsartikelen

44.362

44.362

0

1

Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis

8.503

8.503

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

29.635

29.635

0

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

6.224

6.224

0

Geraamde uitgaven begroting 2020 (bedragen x € 1.000). Totaal € 44.362.000,-

De geraamde ontvangsten op de drie artikelen zijn nihil.

Licence