Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2019‒2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Tabel 1 Vastgestelde begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

133.782

133.782

5.890

Beleidsartikelen

1

Raad van State

67.034

67.034

1.950

2

Algemene Rekenkamer

33.140

33.140

1.217

3

De Nationale ombudsman

19.800

19.800

2.189

4

Kanselarij Nederlandse Orden

4.434

4.434

199

6

Kabinet Gouverneur Aruba

1.908

1.908

60

7

Kabinet Gouverneur Curaçao

2.896

2.896

200

8

Kabinet Gouverneur Sint Maarten

2.105

2.105

75

9

Kiesraad

2.465

2.465

0

Niet-beleidsartikelen

10

Nog onverdeeld

0

0

0

Figuur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikel (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 133,8 mln.

Figuur 2 Geraamde ontvangsten verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikel (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 5,9 mln.

Licence