Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2019‒2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het agentschap Dienst Publiek en Communicatie voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 4

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 5

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Vastgestelde begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

Art.no.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

65.271

65.271

3.983

Beleidsartikel

1

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

65.271

65.271

3.983

Vastgestelde begrotingsstaat inzake het agentschap voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

Naam

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Baten-lastenagentschap Dienst Publiek en Communicatie

93.012

93.012

0

Naam

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Baten-lastenagentschap Dienst Publiek en Communicatie

Vastgestelde begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

Art.no.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

2.641

2.641

2.641

1

Kabinet van de Koning

2.641

2.641

2.641

Vastgestelde begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten voor het jaar 2020 (IIIC) (bedragen x € 1.000)

Art.no.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

2.411

2.411

0

1

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

2.411

2.411

0

Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1.000). Totaal € 70.323.000,-

Geraamde ontvangsten verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x 1.000). Totaal € 6.624.000,-

Licence