Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! Doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

18.277.138

7.903.361

162.037.993

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Belastingen

2.864.839

2.944.639

156.444.315

2

Financiële markten

26.608

26.608

9.155

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

143.836

442.176

1.816.656

4

Internationale financiële betrekkingen

912.681

103.694

52.804

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.015.244

77.244

235.954

6

Btw-compensatiefonds

3.426.667

3.426.667

3.426.667

9

Douane

440.852

440.852

605

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

8

Apparaat kerndepartement

266.049

266.049

51.837

10

Nog onverdeeld

180.362

175.432

0

Vastgestelde begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

36.701.905

36.701.905

37.786.300

         
 

Beleidsartikelen

     

11

Financiering staatsschuld

35.170.500

35.170.500

30.015.000

12

Kasbeheer

1.531.405

1.531.405

7.771.300

Begrote uitgaven IX Financiën verdeeld over beleids- en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 7.903,4 mln.

Begrote uitgaven IX Financiën verdeeld over beleids- en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 7.903,4 mln.

Begrote ontvangsten IX Financiën (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 162.038,0 mln.

Begrote ontvangsten IX Financiën (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 162.038,0 mln.

Begrote belastingontvangsten IX Financiën verdeeld over beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 158.936,9 mln.

Begrote belastingontvangsten IX Financiën verdeeld over beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 158.936,9 mln.

Begrote niet-belastingontvangsten IX Financiën verdeeld over beleids- en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 3.101,1 mln.

Begrote niet-belastingontvangsten IX Financiën verdeeld over beleids- en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 3.101,1 mln.

Begrote uitgaven IX Nationale Schuld verdeeld over beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 36.701,9 mln.

Begrote uitgaven IX Nationale Schuld verdeeld over beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 36.701,9 mln.

Begrote ontvangsten IX Nationale Schuld verdeeld over beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 37.786,3 mln.

Begrote ontvangsten IX Nationale Schuld verdeeld over beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 37.786,3 mln.
Licence