Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegrotingen behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

44.022.154

42.717.817

1.364.345

         
 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

22.362.209

21.094.799

1.173.139

 

Beleidsartikelen

     

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.413.277

4.680.116

4.000

06

Hoger beroepsonderwijs

3.476.868

3.416.799

1.213

07

Wetenschappelijk onderwijs

5.297.994

5.202.998

16

08

Internationaal beleid

12.810

12.830

99

11

Studiefinanciering

5.221.098

5.221.098

936.149

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

77.439

77.439

3.872

13

Lesgelden

13.416

13.416

226.628

14

Cultuur

2.353.015

1.005.094

494

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.213.270

1.172.446

101

25

Emancipatie

5.626

15.167

0

 

Niet beleidsartikelen

     

91

Nog onverdeeld

0

0

0

95

Apparaat kerndepartement

277.396

277.396

567

         
 

Basis- en Voortgezet onderwijs en Media

21.659.945

21.623.018

191.206

 

Beleidsartikelen

     

01

Primair onderwijs

11.715.269

11.685.628

26.961

03

Voortgezet onderwijs

8.764.430

8.746.746

7.391

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

157.121

167.519

9.000

15

Media

1.023.125

1.023.125

147.854

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

Naam baten- lastenagentschap

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

322.076

322.076

0

Nationaal Archief (NA)

45.153

45.153

0

Totaal

367.229

367.229

0

Naam baten-lastenagentschap

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

– 45.600

27.500

Nationaal Archief (NA)

– 160

0

Totaal

– 45.760

27.500

Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 miljoen). Totaal € 42.717,8

Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 miljoen). Totaal € 42.717,8

Geraamde ontvangsten verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 miljoen). Totaal € 1.364,3

Geraamde ontvangsten verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 miljoen). Totaal € 1.364,3
Licence