Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020
(Bedragen x € 1.000)

Art.nr.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

13.805.123

5.706.071

4.878.988

         
 

Beleidsartikelen

13.510.894

5.411.842

4.853.562

1

Goed functionerende economie en markten

214.305

215.326

31.934

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

2.191.632

1.075.493

129.867

3

Toekomstfonds

142.952

184.452

34.600

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

10.697.624

3.671.790

3.387.161

5

Een veilig Groningen met perspectief

264.381

264.781

1.270.000

         
 

Niet-beleidsartikelen

294.229

294.229

25.426

40

Apparaat

294.229

294.229

25.426

41

Nog onverdeeld

0

0

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2020 (Bedragen x € 1.000)

Naam

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Agentschap Telecom

51.247

51.247

0

Dienst ICT Uitvoering

295.743

295.743

0

Nederlandse Emissieautoriteit

9.067

9.067

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

629.683

629.683

0

Totaal

985.740

985.740

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2020 (Bedragen x € 1.000)

Naam

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap Telecom

8.098

4.100

Dienst ICT Uitvoering

61.313

30.000

Nederlandse Emissieautoriteit

320

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

21.242

11.000

Totaal

90.973

45.100

Geraamde uitgaven en geraamde ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verdeeld over de beleidsartikelen en niet beleidsartikelen

Geraamde uitgaven 2020 (bedragen x € 1 mln). Totaal € 5.706,1

Geraamde uitgaven 2020 (bedragen x € 1 mln). Totaal € 5.706,1

Geraamde ontvangsten 2020 (bedragen x € 1 mln). Totaal € 4.879,0

Geraamde ontvangsten 2020 (bedragen x € 1 mln). Totaal € 4.879,0
Licence