Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020‒2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds (A) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging begrotingsstaat van Infrastructuurfonds (A) voor het jaar 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

12

Hoofdwegennet

2.526.575

2.879.349

137.433

928.208

152.654

109.406

13

Spoorwegen

8.792.639

9.072.039

198.538

253.294

270.818

9.672

14

Regionaal, lokale infrastructuur

8.256

84.083

0

‒ 906

‒ 1.006

46

15

Hoofdvaarwegennet

883.918

1.315.532

90.877

164.830

65.223

‒ 5.518

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

1.879.158

218.763

64.739

‒ 816.409

155.780

‒ 2.414

18

Overige uitgaven en ontvangsten

0

0

0

5.070

4.964

4

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

  

13.312.853

  

752.580

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

231.300

234.674

0

‒ 64.727

‒ 64.523

0

 

Subtotaal

14.321.846

13.804.440

13.804.440

469.360

583.910

863.776

18.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

     

‒ 279.866

 

Subtotaal

14.321.846

13.804.440

13.804.440

469.360

583.910

583.910

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

     

0

 

Totaal

14.321.846

13.804.440

13.804.440

469.360

583.910

583.910

Licence