Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020‒2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad voor het jaar 2021 .

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

135.397

136.578

6.040

20.280

20.280

0

        
 

Beleidsartikelen

135.397

136.578

6.040

20.280

20.280

0

01

Raad van State

65.597

65.597

1.950

10.520

10.520

0

02

Algemene Rekenkamer

33.544

33.544

1.017

592

592

0

03

De Nationale ombudsman

20.812

20.812

2.539

794

794

0

04

Kanselarij der Nederlandse Orden

4.595

4.595

199

400

400

0

06

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

1.958

1.958

60

635

635

0

07

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

2.968

2.968

200

492

492

0

08

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

2.157

2.157

75

386

386

0

09

Kiesraad

3.766

4.947

0

2.136

2.136

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

      

10

Nog onverdeeld

0

0

0

4.325

4.325

0

Licence