Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020‒2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

 

Mutaties 1e suppletoire begroting

 
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

14.303.752

14.305.083

1.568.510

529.274

543.066

332.759

        
 

Beleidsartikelen

      

31

Politie

6.365.623

6.365.623

9.188

187.723

201.550

2.495

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.639.135

1.639.135

193.383

116.424

116.424

0

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

1.026.745

1.026.745

1.255.793

‒ 56.503

‒ 52.503

225.892

34

Straffen en Beschermen

2.985.323

2.985.323

83.749

231.186

231.186

0

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

354.948

354.948

2.000

11.430

7.395

29.472

37

Migratie

1.403.934

1.403.934

4.991

‒ 111.534

‒ 111.534

74.900

        
 

Niet-beleidsartikelen

      

91

Apparaat kerndepartement

472.402

473.733

19.406

32.804

32.804

0

92

Nog onverdeeld

52.588

52.588

0

117.684

117.684

0

93

Geheim

3.054

3.054

0

60

60

0

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) (Eerste suppletoire begroting 2021) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Justitië Inrichtingen (DJI)

2.461.719

2.461.719

0

163.226

163.226

0

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

484.863

484.863

0

17.551

17.551

0

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) (1)

158.834

158.834

0

10.791

10.791

0

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

83.398

83.398

0

4.668

4.668

0

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

47.912

47.086

826

552

1.385

‒ 833

Totaal

3.236.726

3.235.900

826

196.788

197.621

‒ 833

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Dienst Justitië Inrichtingen (DJI)

55.535

3.000

0

28.725

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

12.100

4.100

0

0

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

6.658

2.145

6.875

6.755

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

9.986

6.450

0

0

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

826

0

826

603

Totaal

85.105

15.695

7.701

36.083

Voetnoot 1De vastgestelde begroting is inclusief de incidentele suppletoire gelden ad 7,7 mln. toegekend voor kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden.

Licence