Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020‒2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

7.402.659

7.224.853

648.031

1.484.908

1.499.520

471.718

        
 

Beleidsartikelen

6.737.817

6.790.011

628.991

1.212.575

1.227.187

285.741

01

Openbaar bestuur en democratie

84.234

83.053

24.765

17.337

17.337

0

02

Nationale veiligheid

316.767

316.767

14.714

1.397

1.397

0

03

Woningmarkt

5.288.493

5.278.368

388.000

238.791

238.796

‒ 32.096

04

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

478.329

537.329

91

‒ 13.983

624

0

05

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

113.757

113.757

3.824

‒ 371

‒ 371

95

06

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

170.330

170.330

959

9.823

9.823

5.878

07

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

34.264

34.264

64

58.069

58.069

0

09

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

141.846

141.846

121.574

36.686

36.686

24.041

10

Groningen versterken en perspectief

109.797

114.297

75.000

864.826

864.826

287.823

 

Niet-beleidsartikelen

664.842

434.842

19.040

272.333

272.333

185.977

11

Centraal apparaat

422.136

422.136

19.040

197.139

197.139

151.397

12

Algemeen

242.706

12.706

0

17.466

17.466

34.580

13

Nog onverdeeld

0

0

 

57.728

57.728

 
1

Incl. ISB, NvW en amendementen

Licence