Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020‒2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) en de begrotingsstaat inzake agentschap DUO, alle voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake het agentschap DUO voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Minister voor Basis- en Voorgezet onderwijs en Media

Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x €1.000)

Art.

Omschrijving

Stand na ISB

  

Mutaties 1e suppletoire begroting

  
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

46.480.278

46.223.313

1.533.457

5.756.682

2.530.639

32.514

        
 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

23.412.746

23.121.963

1.345.405

1.625.801

773.369

12.814

 

Beleidsartikelen

      

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

5.244.409

5.210.074

4.000

420.369

147.785

0

06

Hoger beroepsonderwijs

4.623.320

4.116.595

1.213

456.109

202.523

0

07

Wetenschappelijk onderwijs

6.333.855

5.888.630

16

467.960

237.373

0

08

Internationaal beleid

12.255

12.255

99

3.583

3.493

0

11

Studiefinanciering

5.087.666

5.087.666

1.147.989

7.585

7.585

0

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

66.108

66.108

2.183

1.350

1.350

0

13

Lesgelden

14.038

14.038

188.743

281

281

0

14

Cultuur

614.519

1.299.772

494

163.321

95.220

12.814

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.134.046

1.134.749

101

70.500

43.951

0

25

Emancipatie

4.601

14.147

0

8.954

8.019

0

 

Niet-beleidsartikelen

      

91

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

95

Apparaat Kerndepartement

277.929

277.929

567

25.789

25.789

0

        
 

Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

23.067.532

23.101.350

188.052

4.130.881

1.757.270

19.700

 

Beleidsartikelen

      

01

Primair onderwijs

12.586.750

12.556.750

15.961

2.352.872

963.909

12.900

03

Voortgezet onderwijs

9.277.818

9.341.636

7.391

1.737.517

755.871

0

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

164.303

164.303

9.000

13.990

10.990

‒ 2.500

15

Media

1.038.661

1.038.661

155.700

26.502

26.500

9.300

Tabel 2 Wijziging begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschap voor het jaar 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

318.935

318.935

0

26.206

26.206

0

Totaal

318.935

318.935

0

26.206

26.206

0

       

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

 

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

54.500

33.200

 

47.000

45.600

 

Totaal

54.500

33.200

 

47.000

45.600

 
Licence