Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020‒2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

        
 

TOTAAL

15.540.716

11.631.696

160.097

434.281

440.481

‒ 13.123

        
 

Beleidsartikelen

5.235.423

5.263.450

152.369

157.178

160.178

‒ 14.761

        

01

Inzet

179.626

207.375

2.907

24.336

27.336

‒ 750

02

Koninklijke Marine

797.314

797.314

10.796

37.511

37.511

523

03

Koninklijke Landmacht

1.383.777

1.383.777

10.375

12.912

12.912

‒ 787

04

Koninklijke Luchtmacht

664.006

664.284

12.032

14.671

14.671

1.580

05

Koninklijke Marechaussee

463.056

463.056

4.376

50.171

50.171

3.693

07

Defensie Materieel Organisatie

597.449

597.449

43.405

‒ 5.276

‒ 5.276

‒ 9.029

08

Defensie Ondersteuningscommando

1.150.195

1.150.195

68.478

22.853

22.853

‒ 9.991

        
        
 

Niet-beleidsartikelen

10.305.293

6.368.246

7.728

277.103

280.303

1.638

        

09

Algemeen

162.600

162.600

 

25.177

25.177

 

10

Apparaat kerndepartement

1.627.606

1.627.606

7.728

‒ 26.855

‒ 26.855

1.638

11

Geheim

15.068

15.068

 

1.697

1.697

 

12

Nog onverdeeld

51.629

51.629

 

128.710

128.710

 

13

Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

8.448.390

4.511.343

 

148.374

151.574

 
Licence