Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020‒2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV), van de begrotingsstaat inzake het agentschap de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F), alle voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het begrotingsfonds voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.047.372

2.289.997

237.139

131.615

70.024

245.434

        
 

Beleidsartikelen

      

21

Land- en tuinbouw

537.793

773.487

39.580

56.243

55.969

13.505

22

Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

676.407

674.973

182.499

14.778

‒ 48.084

231.929

23

Kennis en innovatie

221.723

230.168

12.267

14.483

16.028

0

24

Uitvoering en toezicht

416.635

416.555

0

36.097

36.097

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

      

50

Apparaat

143.854

143.854

2.793

8.934

8.934

0

51

Nog onverdeeld

50.960

50.960

0

1.080

1.080

0

Suppletoire begrotingsstaat inzake het baten-lastenagentschap Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (Eerste suppletoire begroting 2021) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

421.343

425.143

‒ 3.800

41.684

37.884

3.800

Totaal

421.343

425.143

‒ 3.800

41.684

37.884

3.800

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  
 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

  

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

20.520

7.150

7.943

7.200

  

Totaal

20.520

7.150

7.943

7.200

  
Wijziging begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2021 (Eerste suppletoire begroting 2020) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1.

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

34.329

34.329

33.964

8.540

8.540

 
 

Subtotaal

34.329

34.329

33.964

8.540

8.540

 
 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (2020)

     

49.213

 

Subtotaal

     

49.213

 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (2021)

      
 

Totaal

34.329

34.329

33.964

8.540

8.540

49.213

Licence