Base description which applies to whole site
+

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020‒2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het begrotingsfonds voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

33.311.974

34.145.173

491.019

‒ 13.173.522

1.809.879

83.495

        
 

Beleidsartikelen

      

1

Volksgezondheid

8.447.365

9.059.631

77.703

‒ 691.855

73.997

10.000

2

Curatieve Zorg

3.706.076

3.737.702

307.053

‒ 2.861.694

‒ 74.335

66.652

3

Langdurige zorg en ondersteuning

11.727.676

11.603.616

5.691

‒ 9.249.304

1.736.565

0

4

Zorgbreed beleid

2.200.697

2.485.308

68.655

‒ 293.986

‒ 89.242

‒ 57.502

5

Jeugd

120.926

120.676

11.682

126.508

131.508

0

6

Sport en bewegen

764.725

788.737

8.740

‒ 39.801

‒ 3.831

63.000

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

240.285

241.085

2.901

‒ 206.096

‒ 7.982

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.632.749

5.632.749

0

‒ 77.900

‒ 77.900

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

      

9

Algemeen

32.024

35.892

0

‒ 3.119

‒ 3.119

0

10

Apparaatsuitgaven

437.200

437.526

8.594

29.547

30.040

1.345

11

Nog onverdeeld

2.251

2.251

0

94.178

94.178

0

1

Incl. NvW, amendementen en ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35703, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35763, nr. 1, ISB5 Kamerstukken II 2020/21, 35796, nr. 1 en ISB6 Kamerstukken II 2020/21, 35815, nr. 1 en ISB7 nr. volgt.

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (Eerste suppletoire begroting 2021) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

453.800

453.800

0

168.000

168.000

0

Totaal

453.800

453.800

0

168.000

168.000

0

1

Incl. ISB, NvW en amendementen

Licence