Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021‒2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie

Wijziging begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2021 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Begroting 2021

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

         
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           
 

TOTAAL

8.448.390

4.610.299

4.610.299

363.370

340.917

318.044

‒ 4.230.331

‒ 131.815

149.136

           
 

Beleidsartikelen

8.448.390

4.610.299

4.610.299

363.370

340.917

318.044

‒ 4.230.331

‒ 131.815

149.136

           

1

Defensiebreed Materieel

747.089

669.194

56.058

321.691

80.314

 

‒ 531.236

67.027

‒ 67.734

2

Maritiem Materieel

4.242.634

631.224

9.600

12.664

‒ 42.223

 

‒ 3.790.005

‒ 28.673

16.500

3

Land Materieel

1.149.905

605.553

0

73.020

28.541

 

439.904

12.323

 

4

Lucht Materieel

1.063.617

1.420.232

0

‒ 341.667

‒ 26.177

 

‒ 58.262

‒ 23.646

 

5

Infrastructuur en Vastgoed

645.976

684.927

26.629

72.481

75.281

 

15.203

14.666

‒ 3.829

6

IT

599.169

599.169

6.669

225.181

225.181

 

‒ 305.935

‒ 173.512

‒ 3.898

7

Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk

  

4.511.343

  

318.044

  

208.097

Licence