Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021‒2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting1

 

Mutaties 1e suppletoire begroting2

 

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

14.303.752

14.305.083

1.568.510

774.274

788.066

332.759

37.410

37.410

137.271

           
 

Beleidsartikelen

         

31

Politie

6.365.623

6.365.623

9.188

187.723

201.550

2.495

74.045

74.045

52.174

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.639.135

1.639.135

193.383

116.424

116.424

0

‒ 38.283

‒ 38.283

‒ 33.000

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

1.026.745

1.026.745

1.255.793

‒ 56.503

‒ 52.503

225.892

‒ 34.341

‒ 34.341

7.858

34

Straffen en Beschermen

2.985.323

2.985.323

83.749

231.186

231.186

0

89.320

89.320

14.094

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

354.948

354.948

2.000

256.430

252.395

29.472

‒ 70.055

‒ 70.055

0

37

Migratie

1.403.934

1.403.934

4.991

‒ 111.534

‒ 111.534

74.900

145.700

145.700

95.693

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

91

Apparaat kerndepartement

472.402

473.733

19.406

32.804

32.804

0

36.664

36.664

452

92

Nog onverdeeld

52.588

52.588

0

117.684

117.684

0

‒ 165.640

‒ 165.640

0

93

Geheim

3.054

3.054

0

60

60

0

0

0

0

1

Incl. Nvw en ISB. NvW: Kamerstuk II 2020-2021, 35 570 VI, nr. 3; ISB1: Kamerstuk II 2020-2021, 35 686, nr. 1; ISB2: Kamerstuk II 2020-2021, 35 794, nr. 1; ISB3: Kamerstuk II 2020-2021, 35 800, nr. 1

2

Incl. ISB. ISB4: Kamerstuk II 2020-2021, 35 922, nr. 1; ISB5: Kamerstuk II 2020-2021, 35 923, nr. 1

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) (Tweede suppletoire begroting 2021) (Bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Justitië Inrichtingen (DJI)

2.461.719

2.461.719

0

163.226

163.226

0

25.878

59.148

‒ 33.270

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

484.863

484.863

0

17.551

17.551

0

49.684

49.684

0

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)1

158.834

158.834

0

10.791

10.791

0

5.323

10.523

‒ 5.200

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

83.398

83.398

0

4.668

4.668

0

3.164

3.164

0

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

47.912

47.086

826

552

1.385

‒ 833

640

‒ 219

859

Totaal

3.236.726

3.235.900

826

196.788

197.621

‒ 833

84.689

122.300

‒ 37.611

1

De vastgestelde begroting is inclusief de incidentele suppletoire gelden ad 7,7 mln. toegekend voor kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Dienst Justitië Inrichtingen (DJI)

55.535

3.000

0

28.725

0

33.270

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

12.100

4.100

0

0

0

0

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

6.658

2.145

6.875

6.755

0

5.200

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

9.986

6.450

0

0

0

0

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

826

0

826

603

0

0

Totaal

85.105

15.695

7.701

36.083

0

38.470

Licence