Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021‒2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting1

Mutaties 2e suppletoire begroting1

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

17.939.398

17.984.749

19.710

1.692.373

1.784.713

7.068

‒ 7.121.683

‒ 7.606.741

‒ 3.689

           
 

Beleidsartikelen

         

11

Integraal waterbeleid

43.267

61.815

0

‒ 3.125

‒ 2.853

434

‒ 4.923

‒ 3.041

20

13

Bodem en Ondergrond

132.326

142.656

2.000

‒ 65.109

‒ 60.482

1.500

13.909

‒ 2.219

‒ 3.500

14

Wegen en verkeersveiligheid

157.393

153.789

6.782

146.478

54.897

0

110.852

39.386

‒ 2.042

16

Openbaar vervoer en Spoor

1.509.606

1.508.309

0

287.313

531.060

0

‒ 310.044

‒ 580.263

0

17

Luchtvaart

24.515

28.081

1.280

127.507

1.081

577

49.766

‒ 1.009

422

18

Scheepvaart en Havens

20.187

21.087

0

15.526

22.303

967

8.343

‒ 5.775

‒ 292

19

Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

45.822

46.748

0

17.916

20.657

0

6.128

6.945

385

20

Lucht en Geluid

24.491

27.254

0

10.463

4.326

1.000

1.803

718

1.000

21

Duurzaamheid

50.501

50.982

0

‒ 8.552

10.585

0

‒ 2.769

‒ 13.278

156

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

69.937

63.167

250

‒ 1.838

‒ 1.610

0

‒ 3.683

‒ 6.421

0

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

60.011

59.046

0

‒ 90

‒ 90

0

4.574

4.504

0

24

Handhaving en toezicht

130.431

130.431

0

5.699

5.699

0

15.090

15.090

0

25

Brede doeluitkering

932.531

932.532

0

‒ 23.312

14.109

0

68.999

20.488

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

14.368.592

14.366.592

0

911.747

912.034

0

‒ 7.052.510

‒ 7.051.710

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

97

Algemeen

41.876

56.945

1.101

16.261

16.231

1.200

177.994

178.296

0

98

Apparaat Kerndepartement

327.912

335.315

8.297

4.159

5.436

1.390

46.118

42.878

162

99

Nog onverdeeld

0

0

0

251.330

251.330

0

‒ 251.330

‒ 251.330

0

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Wijziging van de suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Tweede suppletoire begroting 2021) (Bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Rijkswaterstaat

3.135.829

3.129.852

5.977

283.667

284.538

‒ 871

40.830

28.503

12.327

Inspectie Leefomgeving en Transport

168.247

168.247

0

5.000

5.000

0

16.406

16.406

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

92.075

92.051

24

‒ 476

‒ 476

0

2.040

2.592

‒ 552

Totaal

3.396.151

3.390.150

6.001

288.191

289.062

‒ 871

59.276

47.501

11.775

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Rijkswaterstaat

55.169

45.000

743

1.820

‒ 3.666

‒ 2.945

Inspectie Leefomgeving en Transport

200

0

0

699

0

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

5.028

2.800

461

930

0

350

Totaal

60.397

47.800

1.204

3.449

‒ 3.666

‒ 2.595

Licence