Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021‒2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting1

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting1

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting1

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

58.502.959

58.553.434

1.813.758

1.017.485

689.453

2.093.294

‒ 1.126.647

‒ 967.680

‒ 69.472

           

Beleidsartikelen

1

Arbeidsmarkt

11.312.671

11.343.002

24.975

562.839

241.717

1.030.637

‒ 933.431

‒ 738.743

‒ 61.056

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

8.518.119

8.533.604

4.415

39.688

39.863

958.294

‒ 106.107

‒ 115.228

‒ 4.575

3

Arbeidsongeschiktheid

10.722

10.722

0

‒ 6

‒ 6

0

‒ 5.201

‒ 5.201

0

4

Jonggehandicapten

3.484.285

3.484.285

0

14.858

14.858

28.416

67.863

67.863

78

5

Werkloosheid

259.076

253.321

0

4.773

4.773

0

‒ 46.364

‒ 47.678

1

6

Ziekte en verlofregelingen

12.612

12.612

0

‒ 541

‒ 541

0

‒ 81

‒ 81

0

7

Kinderopvang

3.845.509

3.845.509

1.532.222

39.939

39.939

‒ 695

237.088

237.088

1.195

8

Oudedagsvoorziening

26.178

26.178

0

‒ 2.466

‒ 2.466

64

16

16

‒ 14

9

Nabestaanden

1.370

1.370

0

‒ 250

‒ 250

0

0

0

0

10

Tegemoetkoming ouders

6.521.835

6.521.835

192.385

‒ 80.936

‒ 80.936

‒ 5.909

95.273

95.273

‒ 20.600

11

Uitvoeringskosten

655.858

655.858

0

38.864

38.864

65.892

‒ 37.518

‒ 37.518

21.647

12

Rijksbijdragen

22.756.024

22.756.024

0

395.427

395.427

2.084

21.766

21.766

59

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

236.697

237.197

1.000

‒ 21.245

‒ 28.245

0

‒ 6.028

‒ 6.798

2.267

           

Niet-beleidsartikelen

96

Apparaat

405.749

405.749

58.761

32.492

32.582

14.511

7.689

‒ 8.069

‒ 8.724

98

Algemeen

26.245

28.099

0

3.850

3.675

0

‒ 3972

‒ 4670

250

99

Nog te verdelen

430.009

438.069

0

‒ 9.801

‒ 9.801

0

‒ 417.640

‒ 425.700

0

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Licence