Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021‒2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het begrotingsfonds voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting2

Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

31.297.352

34.021.950

240.887

702.228

1.091.883

71.999

15.764.331

‒ 3.219.863

306.105

           
 

Beleidsartikelen

         

01

Volksgezondheid

5.184.438

7.852.696

71.428

‒ 347.067

‒ 234.863

29.640

‒ 1.185.510

‒ 1.650.107

299.217

02

Curatieve Zorg

3.566.679

3.549.541

123.295

‒ 102.683

‒ 34.195

‒ 8.666

3.053.096

‒ 12.068

6.604

03

Langdurige zorg en ondersteuning

14.297.359

14.132.937

5.691

913.746

993.095

0

13.854.363

‒ 1.428.937

0

04

Zorgbreed beleid

1.196.274

1.376.218

11.153

‒ 48.787

6.369

0

143.238

‒ 7.583

0

05

Jeugd

117.641

117.641

2.085

22.129

22.129

0

‒ 32.712

‒ 32.712

0

06

Sport en bewegen

559.644

576.223

15.740

‒ 69.153

7.738

45.000

‒ 55.768

‒ 55.768

0

07

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

214.056

216.942

2.901

‒ 1.815

‒ 179

0

2.521

521

0

08

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.686.935

5.686.935

0

104.614

104.614

0

78.100

78.100

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

9

Algemeen

25.054

28.022

0

24

24

0

1.992

812

3.885

10

Apparaatsuitgaven

449.272

484.795

8.594

110.420

106.351

6.025

25.811

8.679

‒ 3.601

11

Nog onverdeeld

0

0

0

120.800

120.800

0

‒ 120.800

‒ 120.800

0

1

incl. amendementen, NvW 1 Kamerstukken 2021/22, 35925-XVI-10, NvW 2 Kamerstukken 2021/22, 39925-XVI-106 op begroting 2022, ISB1 Kamerstukken II 2021/22, 35989, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2021/22, 35994, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2021/22, 36010, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2021/22, 36025, nr. 1, ISB5 Kamerstukken II 2021/22, 36069, nr. 1, ISB6 Kamerstukken II 2021/22, 36086, nr. 1

2

incl. ISB7 Kamerstukken II 2021/22, 36156, nr. 1, ISB8 Kamerstukken II 2021/22, 36198, nr. 1

Licence