Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021‒2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenweking voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Wijziging begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

(1)

   

(2)

  

(3)

 
  

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Mutaties (+ of - ) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of - ) 2e suppletoire begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

            
  

TOTAAL

1 573 325

3 064 088

56 661

844 302

11 796

‒ 2 430

342 134

79 618

3 062

            
  

Beleidsartikelen

1 573 325

3 064 088

56 661

844 302

11 796

‒ 2 430

342 134

79 618

3 062

            

1

 

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

304 533

513 365

6 264

194 068

7 586

0

14 031

21 004

6 000

2

 

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

514 813

735 277

 

247 379

‒ 8 181

 

212 740

26 627

 

3

 

Sociale vooruitgang

212 015

744 709

 

255 194

47 728

 

240 592

25 000

 

4

 

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

509 568

748 586

 

122 699

‒ 4 290

 

‒ 132 115

32 500

 

5

 

Multilaterale samenwerking en overige inzet

32 396

322 151

50 397

24 962

‒ 31 047

‒ 2 430

6 886

‒ 25 513

‒ 2 938

            
Licence