Base description which applies to whole site
+

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021–2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds (A), alle voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)
  

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of -)2e suppletoirebegroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           

12

Hoofdwegennet

2.526.575

2.879.349

137.433

928.208

152.654

109.406

‒ 649.328

45.391

‒ 93.339

13

Spoorwegen

8.792.639

9.072.039

198.538

253.294

270.818

9.672

‒ 6.331.562

‒ 7.174.952

‒ 26.827

14

Regionaal, lokale infrastructuur

8.256

84.083

 

‒ 906

‒ 1.006

46

‒ 1.394

‒ 5.358

 

15

Hoofdvaarwegennet

883.918

1.315.532

90.877

164.830

65.223

‒ 5.518

61.671

1.417

8.473

17

Megaprojecten verkeer en vervoer

1.879.158

218.763

64.739

‒ 816.409

155.780

‒ 2.414

215.115

8.982

‒ 9.847

18 2)

Overige uitgaven en ontvangsten

0

0

 

5.070

4.964

4

‒ 2.000

‒ 2.000

 

19

Bijdrage andere begrotingen Rijk

0

 

13.312.853

  

752.580

  

‒ 7.093.918

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

231.300

234.674

‒ 64.727

‒ 64.523

 

‒ 155.641

‒ 154.019

 
           
 

Subtotaal

14.321.846

13.804.440

13.804.440

469.360

583.910

863.776

‒ 6.863.139

‒ 7.280.539

‒ 7.215.458

18.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

     

‒ 279.866

   
 

Subtotaal

14.321.846

13.804.440

13.804.440

469.360

583.910

583.910

‒ 6.863.139

‒ 7.280.539

‒ 7.215.458

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

        

‒ 65.081

 

Totaal

14.321.846

13.804.440

13.804.440

469.360

583.910

583.910

‒ 6.863.139

‒ 7.280.539

‒ 7.280.539

           

¹ De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1000)

      

² Exclusief artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

      
Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds (A) voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)
  

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie1)

Slotverschillen(+ of -)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           

12

Hoofdwegennet

2.805.455

3.077.394

153.500

2.467.048

2.952.254

130.876

‒ 338.407

‒ 125.140

‒ 22.624

13

Spoorwegen

2.714.371

2.167.905

181.383

2.441.760

2.156.463

187.656

‒ 272.611

‒ 11.442

6.273

14

Regionaal, lokale infrastructuur

5.956

77.719

46

5.939

77.533

1.004

‒ 17

‒ 186

958

15

Hoofdvaarwegennet

1.110.419

1.382.172

93.832

1.035.582

1.385.294

97.621

‒ 74.837

3.122

3.789

17

Megaprojecten verkeer en vervoer

1.277.864

383.525

52.478

1.268.857

351.089

51.675

‒ 9.007

‒ 32.436

‒ 803

18 2)

Overige uitgaven en ontvangsten

3.070

2.964

4

1.583

1.619

 

‒ 1.487

‒ 1.345

‒ 4

19

Bijdrage andere begrotingen Rijk

  

6.971.515

  

6.976.246

  

4.731

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

10.932

16.132

    

‒ 10.932

‒ 16.132

 
           
 

Subtotaal

7.928.067

7.107.811

7.452.758

7.220.769

6.924.252

7.445.078

‒ 707.298

‒ 183.559

‒ 7.680

18.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

0

0

‒ 279.866

0

0

‒ 279.865

0

0

1

 

Subtotaal

7.928.067

7.107.811

7.172.892

7.220.769

6.924.252

7.165.213

‒ 707.298

‒ 183.559

‒ 7.679

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

0

0

‒ 65.081

0

0

‒ 240.961

0

0

‒ 175.880

 

Totaal

7.928.067

7.107.811

7.107.811

7.220.769

6.924.252

6.924.252

‒ 707.298

‒ 183.559

‒ 183.559

           

¹ De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1000)

      

² Exclusief artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

      
Licence