Base description which applies to whole site
+

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021–2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I), alle voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken

Wijziging van de begrotingsstaten van de Koning (I) voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting1

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

45.684

45.684

0

1.100

1.100

268

33

33

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

1

Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis

8.874

8.874

0

0

0

0

0

0

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

30.470

30.470

0

666

666

0

31

31

0

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

6.340

6.340

0

434

434

268

2

2

0

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4) = (1) + (2) + (3)

(5) Realisatie

Slotverschillen (6) = (5) - (4)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

46.817

46.817

268

46.444

46.444

269

‒ 373

‒ 373

1

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

1

Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis

8.874

8.874

0

8.829

8.829

0

‒ 45

‒ 45

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

31.167

31.167

0

31.167

31.167

0

0

0

0

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

6.776

6.776

268

6.448

6.448

269

‒ 328

‒ 328

1

Licence