Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021–2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) en van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H), alle voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging van de begrotingsstaat Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2021 (slotwet)

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2021 (slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)1

Mutaties 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

484.313

511.829

37.896

432.253

432.253

0

228.367

55.367

1.477

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Versterken rechtsstaat

54.056

54.056

0

‒ 20.433

‒ 20.433

0

‒ 6.554

‒ 6.554

0

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

76.759

75.759

0

24.528

24.528

0

‒ 26.781

‒ 26.781

821

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

326.984

355.500

37.896

408.170

408.170

0

171.200

‒ 1.800

‒ 3.235

8

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

0

0

0

7.583

7.583

0

86.693

86.693

1.000

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

6

Apparaat

24.139

24.139

0

1.074

1.074

0

6.255

6.255

2.891

7

Nog onverdeeld

2.375

2.375

0

11.331

11.331

0

‒ 2.446

‒ 2.446

0

1

Stand inclusief mutaties van de eerste en tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35712, nr. 1 en Kamerstukken II 2020/21, 35793, nr. 1).

2

Stand inclusief mutaties van de eerste en tweede nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 3 en Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 5).

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2021 (slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)

Realisatie (5)

Slotverschillen (6)=(5)-(4)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

1.144.933

999.449

39.373

929.570

792.898

52.109

‒ 215.363

‒ 206.551

12.736

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Versterken rechtsstaat

27.069

27.069

0

20.321

20.187

0

‒ 6.748

‒ 6.882

0

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

74.506

73.506

821

51.920

53.280

804

‒ 22.586

‒ 20.226

‒ 17

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

906.354

761.870

34.661

733.075

597.611

44.232

‒ 173.279

‒ 164.259

9.571

8

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

94.276

94.276

1.000

92.602

91.485

0

‒ 1.674

‒ 2.791

‒ 1.000

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

6

Apparaat

31.468

31.468

2.891

31.652

30.335

7.073

184

‒ 1.133

4.182

7

Nog onverdeeld

11.260

11.260

0

0

0

0

‒ 11.260

‒ 11.260

0

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (slotwet)

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)1

Mutaties 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

51.122

51.122

51.122

6.713

6.713

6.713

738

738

738

           

Beleidsartikelen

51.122

51.122

51.122

6.713

6.713

6.713

738

738

738

1

BES-fonds

51.122

51.122

51.122

6.713

6.713

6.713

738

738

738

1

Stand inclusief mutaties van de eerste incidentele suppletoire begroting (ISB) (Kamerstukken II 2020/21, 35712, nr. 1); (Kamerstukken II 2020/21, 35793, nr. 1)

2

Stand inclusief mutaties van de NW (Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 5).

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)

Realisatie (5)

Slotverschillen (6)=(5)-(4)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

58.573

58.573

58.573

51.708

51.708

51.708

‒ 6.865

‒ 6.865

‒ 6.865

           

Beleidsartikelen

58.573

58.573

58.573

51.708

51.708

51.708

‒ 6.865

‒ 6.865

‒ 6.865

1

BES-fonds

58.573

58.573

58.573

51.708

51.708

51.708

‒ 6.865

‒ 6.865

‒ 6.865

Licence