Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021–2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2021.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie

Wijziging van de begrotingsstaten van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Beleidsartikelen

1

Defensiebreed Materieel

747.089

669.194

56.058

321.691

80.314

14.048

‒ 531.236

67.027

2.240

2

Maritiem Materieel

4.242.634

631.224

9.600

12.664

‒ 42.223

0

‒ 3.790.005

‒ 28.673

16.500

3

Land Materieel

1.149.905

605.553

0

73.020

28.541

2.500

439.904

12.323

0

4

Lucht Materieel

1.063.617

1.420.232

0

‒ 341.667

‒ 26.177

0

‒ 58.262

‒ 23.646

5.527

5

Infrastructuur en Vastgoed

645.976

684.927

26.629

72.481

75.281

‒ 1.430

15.203

14.666

‒ 3.829

6

IT

599.169

599.169

6.669

225.181

225.181

7.755

‒ 305.935

‒ 173.512

‒ 3.898

7

Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk

0

0

4.511.343

0

0

318.044

0

0

208.097

 

Subtotaal

8.448.390

4.610.299

4.610.299

363.370

340.917

340.917

‒ 4.230.331

‒ 131.815

224.637

 

Voordeling eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

         
 

Subtotaal

8.448.390

4.610.299

4.610.299

363.370

340.917

340.917

‒ 4.230.331

‒ 131.815

224.637

 

Voordeling eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

         
 

Totaal

8.448.390

4.610.299

4.610.299

363.370

340.917

340.917

‒ 4.230.331

‒ 131.815

224.637

Wijziging van de begrotingsstaten van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4) = (1) + (2) + (3)

(5) Realisatie

Slotwetmutaties (6) = (5) -(4)

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Beleidsartikelen

1

Defensiebreed Materieel

537.544

816.535

72.346

514.874

721.264

51.471

‒ 22.670

‒ 95.271

‒ 20.875

2

Maritiem Materieel

465.293

560.328

26.100

423.424

483.137

42.346

‒ 41.869

‒ 77.191

16.246

3

Land Materieel

1.662.829

646.417

2.500

1.437.286

620.385

8.579

‒ 225.543

‒ 26.032

6.079

4

Lucht Materieel

663.688

1.370.409

5.527

1.679.329

1.422.778

7.105

1.015.641

52.369

1.578

5

Infrastructuur en Vastgoed

733.660

774.874

21.370

768.302

766.349

20.143

34.642

‒ 8.525

‒ 1.227

6

IT

518.415

650.838

10.526

906.735

593.071

13.942

388.320

‒ 57.767

3.416

7

Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk

0

0

5.037.484

0

0

5.040.806

0

0

3.322

 

Subtotaal

4.581.429

4.819.401

5.175.853

5.729.950

4.606.984

5.184.392

1.148.521

‒ 212.417

8.539

 

Voordeling eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

         
 

Subtotaal

4.581.429

4.819.401

5.175.853

5.729.950

4.606.984

5.184.392

1.148.521

‒ 212.417

8.539

 

Voordeling eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

     

‒ 577.408

   
 

Totaal

4.581.429

4.819.401

5.175.853

5.729.950

4.606.984

4.606.984

1.148.521

‒ 212.417

8.539

Licence